NASTANAK I RAZVOJ ČOVEKA

 

Sadržaj

UVOD

I Pračovek

 1. 1.       Silazak sa drveta
 2. 2.       Pronalazak oruđa
 3. 3.       Pronalazak vatre
 4. 4.       Pra govor

II Ljudska vrsta

 1. 1.       Genetski kod ljudske vrste
 2. 2.       Ispoljavanje genetskog koda

III Razvoj ljudske vrste

 1. 1.       Nastanak rasa
 2. 2.       Naseljavanje Amerike i Australije
 3. 3.       Razvoj individualne Svesti

IV Sazrevanje Svesti

 1. 1.       Pojam Zrele Svesti
 2. 2.       Rast broja Zrelih Svesti

V Dalji razvoj čovečanstva

 1. 1.       Period od 2100 do 4000 godine
 2. 2.       Period od 4000 do 8000 godine
 3. 3.       Period od 8000 do 12000 godine

ZAKLJUČAK

 NASTANAK I RAZVOJ ČOVEKA          Mnogobrojne teoreme i teorije o nastanku i razvoju čoveka uglavnom se kreću u okvirima tvrdnji egzaktnih nauka da je čovek nastao od neke životinjske vrste (koja nije majmun kako se često misli, nego u početnoj fazi samo liči na njega) razvijajući se dalje evolutivnim putem u sklopu šireg procesa stvaranja Zemaljske kugle i života na njoj, ali i takvih fantazmagoričnih tvrdnji da su našeg životinjskog pretka (tj. majmuna) "oplodili" tamo neki vanzemaljci, koje smatraju našim praočevima. Sa jedne strane, nauka se trudi da na osnovu materijalnih dokaza sklopi mozaik priče o nastanku čoveka, a sa druge strane su oni kojima je egzaktna priča neuverljiva i rađe veruju, i druge uveravaju, kako su ljudi "kosmička bića" koja su fizičkom i metafizičkom oplodnjom stvorili vanzemaljci.

          Naša teza jeste da se odgovor o nastanku i razvoju čoveka pre svega može pronaći unutar njega samog. Specifičnost čoveka u odnosu na druga živa bića, ali i na inteligentne forme u kosmosu, je u procesu individualizacije Svesti kao vidu samoprepoznavanja Beskonačne Svesti.

          Evolucija formi ispoljavanja Boga preko Viših Oblika Svesti (Znanje, Ljubav i Moć) odnosno Beskonačnosti (Beskonačno Postojanje, Beskonačna Kreacija i Beskonačna Svest) [1] , završava se formom čoveka kao optimalnom jer u sebi sadrži sva tri elementa: Vibracije, Energiju i materiju u odnosu koji je optimalan za razvoj i sazrevanje individualne Svesti. Čovek je rezultat ispoljavanja "Božanskog plana", i nije nastao slučajno, niti "spontanim prirodnim procesima", a netačno je i reći da je njegov nastanak i postojanje posledica fiksne predestinacije. Zaokruživanje procesa povezivanja Beskonačnog i konačnog ostvaruje se uz pomoć uma, kroz koji se izražavaju slobodna volja, odnosno ostvaruje mogućnost da se čovek oduži Bogu za svoje postojanje usmeravanjem emocija i misli ka Njemu.

          Proces nastanka i razvoja čoveka može se:

 1. -          spoznati kao iluzija koja se nikada nije desila, i to u meri osvešćenosti Boga (u sebi) i spoznaje Boga (u sebi), i
 2. -          razumeti umom kao razvojni proces u određenom vremenu i prostoru.

          Sa aspekta Boga čovek je Njegovo otelotvorenje, a sa aspekta uma čovek nalazi izvor u Bogu koga treba da spozna bivajući jedno sa Njim. Tako je čovek jednovremeno i Bog i čovek koji sam sebe stvara, održava i poništava kroz doživljavanje jedinstva evolutivnog procesa kosmosa, Zemlje, biljnog i životinjskog sveta.

         

          Jovan10,11 - 34:

          "Odgovori im Isus: zar ne stoji zapisano u vašem zakonu: "Ja rekoh: bogovi ste". [2]

          Psalmi Davidovi 82 - 6:

          "Rekoh: bogovi ste, i sinovi višnjega svi". [3]

         

          Prateći nastanak i razvoj čoveka mi uviđamo proces samoprepoznavanja, kako na nivou jedinke, tako i na nivou vrste, i to proces koji je sa jedne strane beskonačan, a sa druge strane ograničen vremenom i prostorom, te tako konačan. Informacije koje dajemo u ovom tekstu su Znanja osvešćena meditativnim putem i potom umom prenesena u pismenu formu, tako da nužno nose njegova ograničenja; stoga savetujemo da se tekst najpre razume, a potom osvesti i spozna prepuštanjem kroz molitvu.I  -  PRAČOVEK

          Zanemarujući ovom prilikom objašnjenja o nastanku Zemlje i života na njoj, možemo reći da je pračovek nastao onda kada je određena životinjska vrsta (što naravno ne znači da poistovećujemo čoveka i životinju) dostigla takav nivo razvoja funkcija tela (prvenstveno čula i mozga) koji je omogućio proces individualizacije Svesti kao konačni proces samoprepoznavanja Beskonačne Svesti. Manifestaciju ovog procesa možemo pratiti kao individualni (pojedinac), i kao kolektivni (vrsta), navodeći značajnije karakteristike:

          1. Silazak sa drveta

 1.            
 2. -         Istorijski posmatrano nemoguće je govoriti o prvom čoveku,  odnosno prvom muškarcu i ženi, kao o prvom paru ljudi, tj. - praljudima.
 3. -         Geografsko poreklo pračoveka je današnja Afrika, tačnije pojas koji se proteže od ekvatora do približno 20 stepeni geografske širine ka severu.
 4. -          U periodu od pre 4,5 do 5 miliona godina pračovek silazi sa drveta u potrazi za hranom, vođen pre svega glađu kao delom primarnog instinkta samoodržanja.
 5. -         Počinje više da koristi gornje udove, kreće se bez plana, sakuplja plodove koje ne čuva nego ih odmah koristi.
 6. -         Povremeno instinktivno upotrebljava neobrađene komade drveta i kamenja, ali ih ne nosi sa sobom.
 7. -          Kreće se u grupama od 20 do 30 jedinki međusobno povezanih sličnim vibracijama  koje postoje još od vremena boravka na drveću. Često napušta šumu odlazeći u savanu u potrazi za hranom.
 8. -          Krajem ovog perioda broj ljudi se kreće oko 30000.

Napomena: Delfin je u to vreme uslovno rečeno razvijeniji od pračoveka, ali su njegove šanse za daljnji evolutivni razvoj bitno smanjene - nedostatkom univerzalnosti (vezanost za vodu kao životnu sredinu) i, još važnije - nemanjem takve strukture čula i mozga koji mogu da omoguće stvaranje prikladne materijalne osnove uz pomoć koje se može odvijati proces  individualizacije Svesti.

 

         2. Pronalazak oruđa

          Period  pre 3 do pre 4,5 miliona godina:

        

 1. -          Praljudi se postepeno šire po celom afričkom kontinentu  i vremenom odlaze u       Evropu  i Aziju.
 2. -          Žive i dalje u čoporu s tim da se stvaraju veće grupe koje se kreću zajedno.
 3. -          Nose hranu sa sobom, ostaju na jednom mestu sa koga odlaze na kratko i na koje se vraćaju.
 4. -          Najvažnije u ovom periodu je početak grubog obrađivanja kamena, drveta i kostiju u svrhu pravljenja oružja i oruđa koja se koriste u  lovu i ribolovu.
 5. -          S obzirom na surove uslove okruženja kao što su klima i divlje životinje, broj praljudi se veoma sporo povećava i krajem ovog perioda dostiže približno 50000.

                     

          3.    Pronalazak vatre

          Period pre 1 do 3 miliona godina:

 1. -          U prvih 200000 godina ovog perioda dešavao se proces intenzivnog zamrzavanja Zemljine površine.
 2. -          U narednih 1800000 godina klimatske promene su se odvijale u neujednačenim ciklusima blagog otapanja i ponovnog zamrzavanja tla, pri čemu temperatura, ipak postepeno raste.
 3. -          Praljudi se kreću i dalje u grupama, i vođeni instinktom lutaju šireći se još dalje po Evropi i Aziji.
 4. -          Prave staništa koja napuštaju radi lova ali se u njih sve češće i vraćaju.
 5. -          Usavršavaju se u pravljenju oružja, ali i oruđa za gradnju sojenica i drugih staništa.
 6. -          U poslednjih  200000 godina ovog perioda praljudi na više mesta, nezavisno jedni od drugih, otkrivaju da trenjem kamena o kamen mogu zapaliti vatru.

                4.    Pragovor

          Period od pre 200000 do pre 1  milion godina:

 1. -          Instiktivne reakcije na "prijatno-neprijatno", "toplo-hladno", "bol"..., izazivaju spontanu glasovnu reakciju, koju imitiraju te ponavljanjem postepeno ustaljuju i razvijaju  u komunikaciju.
 2. -          Pragovor je, dakle, u ovom periodu uglavnom imitiranje instinktivnih reakcija koje se postepeno ustanovljavaju, ponavljaju i pamte.
 3. -          Pri kraju ovog perioda dolazi do "krize" praljudi usled dramatičnih tektonskih i klimatskih promena - aktiviraju se mnogobrojni vulkani, dešavaju se zemljotresi... Tako se broj praljudi, koji žive na prostoru današnje Afrike, Azije i Evrope, smanjuje na 20-25000.

F   F   F
         

          U toku gotovo 5 miliona godina pračovek postepeno povezuje prvenstveno instinktivne reakcije tokom seksualnih odnosa, sa jedne strane i stvaranja i održavanja potomstva sa druge, što omogućava izazivanje Vibracija Ljubavi kao univerzalne Vibracije, ali i kao pojedinačne Vibracije (emotivne reakcije), što utiče na konstituisanje Duše i Svetlećeg tela. Važno je naglasiti postepenost ovog procesa koji, kao "proces u procesu" u Višim Oblicima Svesti, ima manifestaciju u vidu Vibracija, Energija i materije, odnosno u vidu fizičkog tela.

II - LJUDSKA VRSTA

          U periodu od pre 180000 godina do pre 200000 godina pračovek dostiže stepen razvoja neophodan za stvaranje (polazne) osnove za iniciranje procesa individualizacije Svesti, koji se odvija kod većine pojedinaca ljudske vrste. Do ovog perioda pomenuti proces se realizovao samo kod manjeg broja pojedinaca, i to na gotovo zanemarljivom, ali ipak prisutnom, nivou. Važno je naglasiti da se tada zaokružuje relativno stabilna fizička forma čoveka, a posebno veličina (kapacitet) mozga koji je približno kao kod današnjeg čoveka.

 1. Genetski kod ljudske vrste

          Sve što je stvoreno jeste manifestacija Boga. U Bhagavad-Giti se kaže:

         "A ipak, sve što je stvoreno ne počiva u meni. Pogledaj Moje mistično obilje! Mada sam održavalac svih živih bića i mada sam prisutan svuda, nisam deo ove kosmičke manifestacije, jer je Moje Jastvo sam izvor kreacije." [4]

         


          Znanje, Ljubav i Moć, odnosno Beskonačna Svest, Beskonačno Postojanje i Beskonačno Stvaranje, osnovne su manifestacije Boga koje ukupno razumemo kao Beskonačno "SVE". One se ispoljavaju kao beskonačni procesi, ali i kao konačni - na nivou čoveka.

e

 Šema br. 1 - Prikaz aspekata beskonačnog "SVE" kao beskonačnog i konačnog procesa

          Beskonačni procesi se odvijaju kroz konačne, a konačni kroz beskonačne. "SVE" se u beskonačnom procesu samoprepoznaje kroz "sve", i "sve" se u beskonačnom procesu samoprepoznaje kroz "SVE". Samoprepoznavanje individualne Svesti je samo jedan od bezbroj takvih beskonačnih procesa, a ostvaruje se uz pomoć sopstvenih manifestacija: uma, Duše, aure, Svetlećeg tela i fizičkog tela. Navedene manifestacije su međusobno povezane i uslovljene.

          Proces individualizacije Svesti ostvaruje se preko forme čoveka kao optimalne. Osnovu ovog procesa čini usklađivanje Genetskog koda i Vibracija Svesti.

e

Šema br. 2 - Genetski kod i Vibracije (manifestacije) Svesti kao elementi procesa individualizacije Svesti (umom smestiti um na šemu je gotovo nemoguće, ali poštujući meditativni uvid, on može biti smešten bilo gde)

          Genetski kod je matrica (opšti obrazac) koja definiše izazivanje i usklađivanje Vibracija Svesti pojedinca. Genetski kod je isto što i Genetski kod Svesti, Genetski kod individualne Svesti, ili Svest. Pojmovima Vibracija, Energija i materija, ili nekim srodnim, ne možemo objasniti Genetski kod. Ono što možemo je da sa aspekta uma bliže ukažemo na neke njegove odrednice:

 1. a)      Genetski kod ili Svest pojedinca je deo Beskonačne Svesti, Beskonačne Kreacije i Beskonačnog Postojanja; i obrnuto: Beskonačna Svest, Beskonačna Kreacija i Beskonačno Postojanje se nalaze, ali i realizuju, u pojedinačnoj Svesti. To znači da su Beskonačna Svest i individualna Svest, Beskonačna Kreacija i individualna Kreacija, Beskonačno Postojanje i individualno Postojanje - jedno.

          b) Genetski kod je definisan odnosom između Beskonačne Svesti i procesa individualizacije Svesti. To znači da on sam nije definisan odnosom Svest - fizičko telo (materija), ali način njegovog ispoljavanje jeste. Tokove u Beskonačnoj Svesti prepoznajemo kao procese individualizacije Svesti, i to preko Vibracija koje su rezultat tog procesa.

          c) Genetski kod svakog čoveka čine: Znanje, Ljubav i Moć,  aspekti tri sveprisutna manifestovanja Stvaraoca. Genetski kod svakog čoveka je isti, ali je njegovo ispoljavanje različito. Različitost u ispoljavanju objašnjavamo time što se:

 1. -          proces individualizacije Svesti odvija u svakom čoveku na različit način i što se
 2. -          proces individualizacije Svesti kod svakog pojedinca uvek odvija u subjektivnom vremenu i prostoru. Svaki naredni trenutak je različit od prethodnog, a sveopšte kretanje govori o promeni u prostoru, ili prostora kao takvog.

          d) Genetski kod ne možemo u potpunosti definisati, pogotovo ne  “lancima DNK”, genima i sl, jer su to uglavnom materijalne manifestacije Genetskog koda.

          e) Genetski kod se ispoljava preko Vibracija, Energija i materije, prvenstveno u formi Duše, aure, Svetlećeg tela, fizičkog tela i uma.

          f) Genetski kod sa aspekta čoveka je promenljiv. Njegova promenljivost zavisi od odnosa Svest - um, odnosno stepena osvešćenosti uma, što ujedno znači i stepena instrumentalizovanosti uma. Um je instrument samoprepoznavanja individualne Svesti, individualnog Postojanja i individualne Kreacije, a oni su deo Beskonačne Svesti, Beskonačnog Postojanja i Beskonačne Kreacije. Kroz proces individualizacije, Svest uz pomoć uma sazreva, čime se samoosvešćuje i Beskonačna Svest. Samoosvešćivanje  je  “proces u procesu” koji se ne može izraziti Vibracijama: procesi u Svesti nisu vibratorni, nego uzrokuju Vibracije. Procesi na relaciji Beskonačna Svest - individualna Svest su procesi unutar Beskonačne Svesti i označavaju proces razvoja na sve složenijem i višem nivou. Takav međuuticaj podrazumeva da je Genetski kod po svojoj suštini razvojni proces, odnosno proces na koga se može svesno uticati.

 1. Ispoljavanje Genetskog koda

          Genetski kod se ispoljava preko Vibracija, Energije i materije u formi Duše, aure, Svetlećeg tela, fizičkog tela i uma, i zbog toga je čovek specifično biće:

 1. -          jer je svedimenzionalan, u njemu se prožimaju sve dimenzije svekolikog Postojanja - Svest, Vibracije, Energije i materija;
 2. -          jer je jedini u kome se odvija proces individualizacije Svesti;
 3. -          jer je jedini u svekolikom Postojanju, prvenstveno vidljivom i nevidljivom kosmosu, koji ima Dušu. To ne znači da ne postoje druge inteligentne forme kod kojih se odvija proces samoprepoznavanja. Međutim, samo kod čoveka se on realizuje kroz proces individualizacije Svesti u kome je Duša jedan od instrumenata. Štaviše, jedino se kod čoveka odvija proces samoprepoznavanja kao individualni (pojedinačni) proces. Proces samoprepoznavanja kod drugih bića u kosmosu odvija se kao kolektivan proces, ili, u najboljem slučaju, kao proces povezanih individualnih procesa. Među Zrelim Svestima u kosmosu individualnost imaju samo one koje su se realizovale preko forme čoveka. "Mali zeleni", "ET"(i-ti), ili neki drugi "vanzemaljci" koji se zaljubljuju u Zemljane, plaču, ili se ljute, samo su projekcije neosvešćenog, a maštovitog  uma. Prethodno rečenim ne veličamo čoveka, nego ističemo njegovu realno posebnu ulogu u Postojanju.

          Bilo je neophodno da čovekov predak u evolutivnom razvoju dostigne određeni nivo i da se razviju funkcije njegovog tela (pre svega mozga - i kao fizičkog organa, ali i kao organa čula uma u smislu njegovih funkcija i njihove sinhronizacije sa čitavim telom i ostalim čulima). Proces individualizacije Svesti privlači sebi funkcije pet čula, ali i uma kao “sintetičkog čula”, i kao najviše manifestacije Beskonačne Svesti na materijalnom planu. Upravo specifična konstrukcija mozga, kao organa čula uma, omogućila je da se objedinjavanje Vibracija primljenih preko pojedinih čula na planu instinktivnih reakcija vrši tako da dovodi do povezivanja uzroka i posledica. Na Vibracije primljene preko čula, reakcija je ponovno konstituisanje Vibracija, i to Vibracija  emocija. Na njih se reaguje Vibracijama misli. Tako se formira um, kao zbir emocija i misli. Inicijalna emocija-misao, jeste ona o sopstvenom postojanju, ali i o postojanju drugih. U tom smislu, um predstavlja čovekov odnos prema sebi, drugim ljudima, okolini... Nastao kao reakcija Svesti na Vibracije, on predstavlja zbir tih reakcija, ali se i sam manifestuje kao Vibracija, odnosno zgusnuta Vibracija-Energija.

          Na taj način kako Sogjal Rinpoće kaže: “Um se otkriva kao univerzalna osnova iskustva - kao tvorac sreće i patnje, tvorac onoga što zovemo život i onog što nazivamo smrt.” [5]

          Evolucijom su postepeno stvoreni uslovi da se u čovekovom pretku spoji više dimenzija, između ostalog - Beskonačne Svesti, kao jedne od dimenzija (kojoj je nužna forma da bi se samoprepoznala), i - individualnog procesa kao njene realizacije. Tako on postaje čovek.

Definisanje individualne Svesti uz pomoć forme čoveka vrši se umom, i to povezivanjem Svesti, Vibracija, Energija i materije u celinu. Tako je um i - veza između Beskonačne Svesti i individualne Svesti.

          Um nastaje kao rezultat (manifestacija) imanentnog procesa samoprepoznavanja Beskonačne Svesti, kroz proces individualizacije Svesti.

III  -  RAZVOJ LJUDSKE VRSTE

          Nakon krize u periodu od pre 180000 do 200000 godina, praljudi se oporavljaju i time potvrđuju svoju ulogu u realizaciji "Božanskog plana". S obzirom da se iniciranje procesa individualizacije Svesti od tada ostvaruje kod većine (gotovo svih), "pračoveka" ćemo nadalje nazivati - čovek, a "praljude" - ljudi, ili ljudska vrsta. Dalji razvoj ljudske vrste možemo pratiti kroz:

 1. -          nastanak rasa,
 2. -          naseljavanje Amerike i Australije,
 3. -          razvoj procesa individualizacije Svesti.

 1. 1.      Nastanak rasa

         

          Diferencijacija predispozicije za tri osnovne rase: belu, žutu i crnu, nastala je kada i pračovek, ali je ispoljavanje samih rasa otpočelo pre oko 60000 godina. Navodimo glavne razloge:

 1. a)      samoprepoznavalje Viših Oblika Svesti
 2. -          MOĆ, ali i Ljubav i Znanje kroz belu rasu;
 3. -          ZNANJE, ali i Ljubav i Moć kroz žutu rasu;
 4. -          LJUBAV, ali i Znanje i Moć kroz crnu rasu.

 1. b)      ispoljavanje Beskonačnosti
 2. -          BESKONAČNA KREACIJA, ali i Beskonačno Postojanje i Beskonačna Svest kroz belu rasu;
 3. -          BESKONAČNA SVEST, ali i Beskonačno Postojanje i Beskonačna Kreacija kroz žutu rasu;
 4. -          BESKONAČNO POSTOJANJE, ali i Beskonačna Svest i Beskonačna Kreacija kroz crnu rasu.

 1. c)      konstituisanje Viših Energetskih Struktura
 2. -          ENERGIJA SVETOG DUHA, ali i Hristova Energija i Jedinstveno Energetsko Polje kroz belu rasu;
 3. -          JEDINSTVENO ENERGETSKO POLJE, ali i Hristova Energija i Energija Svetog Duha kroz žutu rasu;
 4. -          HRISTOVA ENERGIJA, ali i Jedinstveno Energetsko Polje i Energija Svetog Duha kroz crnu rasu.

 1. d)      ispoljavanje kosmičkih uticaja
 2. -          SUNCE, ali i Mesec i Zemlja kroz belu rasu;
 3. -          ZEMLJA, ali i Mesec i Sunce kroz žutu rasu;
 4. -          MESEC, ali i Zemlja i Sunce kroz crnu rasu.

          Proces individualizacije Svesti je u svakom čoveku specifičan i odvija se u datom vremenu i prostoru. Kako je vreme recipročno Vibracijama-Energijama, a prostor recipročan materiji, [6] tako se specifičnost razvoja uma (emocija i misli) u datom "fizičkom" okruženju (pre svega klimatski faktori) ispoljava i kao različitost rasa. Ovakvi procesi praćeni su i promenama u mozgu kao "sintetičkom čulu" koji je mesto sakupljanja unutrašnjih i spoljašnjih Vibracija. Kao rezultat ovih procesa došlo je do izvesnih promena u unutrašnjoj strukturi mozga koje su dalje uticale na diferencijaciju rasa:

 1. -          Razvoj tzv. serijskih neuronskih instalacija (izražen IQ-om - tzv. misleći um) odlika je bele rase; istovremeno se razvijaju sve tri vrste inteligencije, ali se ova najviše izražava. Pod ovim instalacijama, poznatim i kao neuronski traktovi, podrazumevaju se grupe neurona povezanih u lanac, pri čemu će, ako se bilo koji deo lanca ošteti, ili isključi, ceo lanac prestaje da funkcioniše. Traktovi se instaliraju u skladu sa jasno definisanim programima čija pravila su postavljena u skladu sa formalnom logikom, što proizvodi misli koje koristimo za rešavanje racionalnih problema.
 2. -          Razvoj tzv. asocijativnih neuronskih instalacija (izražen EQ-om - tzv. emocionalni um) odlika je crne rase; istovremeno se razvijaju sve tri vrste inteligencije, ali se ova najviše izražava. Pod njima podrazumevamo neuronske mreže od kojih svaka sadrži grupe više stotina hiljada neurona koji su međusobno povezani, ali ne tako precizno kao kod neuronskih traktova, mada imaju sposobnost samopreinstaliranja u skladu sa iskustvom. Učenje se vrši po principu probe i greške, te se ne mogu definisati precizna pravila na osnovu kojih se uči, ili kako se nešto praktikuje. Na primer plivanje, vožnja biciklom..., se može naučiti samo probanjem - iskustvom, a ne čitanjem uputstva.
 3. -          Razvoj tzv. sinhronih neuronskih oscilacija (izražen SQ-om - tzv. spiritualni um) odlika je žute rase; istovremeno se razvijaju sve tri vrste inteligencije, ali se ova najviše izražava. Pod njima se podrazumeva specifičan način (uvek različit za svaku situaciju i za svaku individuu) povezivanja serijskih i asocijativnih neuronskih instalacija ne samo na nivou mozga, nego i čitavog nervnog sistema, što se očituje kroz sposobnost prestruktuiranja iskustva, spoznaju celovitosti sebe, ali i pojmova beskonačno, praznina i sl. [7]    

          Prema tome, rase su nastale kao rezultat različitog ispoljavanja Božanske Svesti, odnosno Viših Oblika Svesti kao njenih aspekata (preko Beskonačnih - Svesti, Kreacije i Postojanja) i Viših Energetskih Struktura u datom prostoru i vremenu. Važno je naglasiti da je kod svake rase, i svakog pojedinog njenog pripadnika, u pitanju jedan te isti proces - Božanski proces samoprepoznavanja kroz individualnu Svest koji se, dakle, na nivou rase, odnosno pojedinca, samo različito ispoljava.

2. Naseljavanje Amerike i Australije

          Period ubrzanog topljenja leda započinje pre oko 80000 godina kao poslednji ciklus ledenog doba (od ukupno 6) koji se završava približno pre 13000 godina. Pre 50000 do 60000 godina širenje ljudske vrste po Evropi i Aziji dovelo je do toga:

 1. -          da je nekoliko plemena preko severoistočne Azije prešlo najpre u severnu, a potom u Srednju i Južnu Ameriku i tu se naselilo. Ova plemena, koja su naseljavala severne delove Zemaljske kugle, već su pripadala gotovo do kraja formiranoj beloj rasi. Stoga se može reći da Inke, Maje, Acteci, kao i druga manje-više poznata plemena koja su živela u Južnoj Americi, vode poreklo od bele rase.
 1. -          da su dva plemena izvorne crne rase iz Južne Afrike preko današnje Indije i Indonezije došla do Australije i tu se naselila, što znači da tzv. starosedeoci današnje Australije vode poreklo iz Afrike.

Posebno izražen proces ubrzanog topljenja leda pre 50000 godina doveo je do toga da se nivo okeana i mora postepeno podigao tako da više kopnom nije moglo da se dođe do Amerike i Australije. Zbog toga se na ovim delovima Zemaljske kugle dalji razvoj ljudske vrste odvijao samostalno.

3. Razvoj individualne Svesti

          Od pre približno 180000 godina proces individualizacije Svesti se odvija kod svih pripadnika ljudske vrste kao povezani proces:

 1. -          razvoja uma (emocija i misli) i inteligencije u smislu sposobnosti individualne Svesti da koristi informacije primljene u vidu Vibracija u svrhu upravljanja vibratorno-energetsko-materijalnim tokovima;
 2. -          samoprepoznavanja prvenstveno kroz intuitivne reakcije kao saznanja "iznad" nivoa uma.

          Težnja ka zadovoljavanju uglavnom čulnih potreba dovela je do toga da je čovek sa jedne strane postepeno prilagođavao prirodu sebi, što se ispoljavalo kroz razvoj stočarstva i zemljoradnje, a sa druge se on prilagođavao prirodi, što se opet očitovalo promenama i usavršavanjem u oblasti lova i načina života. Razvoj uma postepeno je osvešćivao kod pojedinaca razne manifestacije procesa individualizacije Svesti kao što su san, java, opuštanje..., kao procese "iznad" nivoa uma. Spontani procesi koji su izazivali tzv. "izmenjena stanja Svesti", razvojem uma postepeno bivaju probrani i dovedeni do nivoa rituala. U osnovi ritualnih radnji stvarane su i pozitivne i negativne Vibracije, ali je vremenom bilo sve više onih pozitivnih.

          Pozitivnih misli i pozitivnih rituala, kao uslova razvoja čovečanstva, polako biva sve više, a učestali i duži boravci na određenim mestima gde su se vršile ritualne radnje i svako drugo obraćanje "višim silama", prirodi, nebu..., izazivaju intenzivnije i trajnije konstituisanje pozitivnih Vibracija-Energija na tim mestima. Osvešćuju se procesi da pozitivne misli, određena izmenjena stanja Svesti i boravci na mestima gde su pozitivne Vibracije-Energije, pomažu da se bolje osećaju, izleče od bolesti, lakše rešavaju probleme i tako razvijaju.

IV  -  SAZREVANJE SVESTI

 1. 1.      Pojam Zrele Svesti

          Zrela individualna Svest je ona koja je proces individualizacije (samoostvarivanja, samoosvešćivanja, samoprepoznavanja...) završila. Put individualizacije Svesti, odnosno sazrevanja Svesti, završava se u beskonačnoj individualnosti.

Sazrela ind. Svest = Beskonačno Znanje = Beskonačna Ljubav = Beskonačna Moć

Sazrela ind. Svest = Beskonačna Svest = Beskonačno Postojanje = Beskonačna Kreacija

        

          To znači:

 1. -          da ima osvešćenu Beskonačnu Svest, Beskonačno Postojanje, Beskonačnu Kreaciju, odnosno da ona sve to jeste,
 2. -          da joj je dostupno Beskonačno Znanje, Beskonačna Ljubav i Beskonačna Moć, odnosno da ona sve to jeste,
 3. -          da poseduje sposobnost da je sveprisutna, odnosno da je osvestila princip apsolutnog kretanja kao iluzije što predstavlja osvešćenost Viših Oblika Svesti, potom
 4. -          osvešćenost bezdimenzionalnosti kao izraza principa apsolutnog kretanja i dimenzije individualnog kretanja kao segmenta u vremenu i prostoru, kao i
 5. -           “samoosvešćenost” van materije, Energija i Vibracija.

          Uopšteno posmatrano, Zrela individualna Svest je spoznala Boga-Stvaraoca kao (jedinu) Stvarnost, a sve ostalo kao ne-Stvarnost, odnosno iluziju.

e


Šema br. 3 - Sazrela individualna Svest

          Procesi koje je osvestila osoba čija je Svest sazrela su:

          a) fizička transformacija - koja podrazumeva osvešćivanje odnosa Svest - um - fizičko telo i dovođenje tog odnosa na optimalan nivo. U osnovi ovog procesa je osvešćivanje čula, ali i mozga kao sintetičkog organa čula uma, te upravljanje fizičkim procesima. To možemo prikazati na sledeći način:

Svest       -      Vibracije    -     Energije   -     materija

         

          b) mentalna transformacija - koja podrazumeva osvešćivanje uma, ali i ostalih vibratorno-energetskih struktura, pre svega Duše, aure i Svetlećeg tela. To znači dovođenje vibratorno-energetskih procesa čoveka pod kontrolu Svesti, što možemo prikazati na sledeći način:

Svest     -    Vibracije     -      Energije

         

Mentalna transformacija je osvešćivanje procesa usklađivanja Vibracija Svesti (manifestacija Svesti) sa Svešću (Genetskim kodom).

         

          c) duhovna transformacija - koja predstavlja osvešćivanje Božanskog procesa u sebi i spoznaju Boga-Stvaraoca u sebi, a završava se Jednošću sa Njim. To možemo prikazati kao odnos:

Svest      =     Svest, ili
Beskonačna Svest      =     individualna Svest

         

          Procesi transformacije su međusobno povezani u celinu, što ne znači da se jedan bez drugog ne odvijaju. Fizička i mentalna transformacija ne označava ostvarenje potpune, nego optimalne transformacije, tj. dostizanje onog nivoa koji je dovoljan da se ostvari primarna transformacija, ona - duhovna.

 1. 2.      Rast broja Zrelih Svesti

          Prva osoba koja je proces individualizacije završila, odnosno, za života, osvestila Boga u sebi, živela je 23000 g. p.n.e. u podnožju Himalaja. Od meditativno dobijenih podataka o njoj možemo izdvojiti sledeće: da je bila svetle puti, ali sa naglašeno kosim očima, da se bavila isceljivanjem ljudi lekovitim biljem, molitvama i ritualima. Tada je na Zemaljskoj kugli bilo oko 180000 ljudi.

         

          Broj sazrelih Svesti tokom vremena raste:

          10000 g. p.n.e. ima 5 Zrelih Svesti

            9000 g. p.n.e. ima 12 Zrelih Svesti

            8000 g. p.n.e. ima 14 Zrelih Svesti

            7000 g. p.n.e. ima 18 Zrelih Svesti

            6000 g. p.n.e. ima 46 Zrele Svesti

            5000 g. p.n.e. ima 160 Zrelih Svesti

            4000 g. p.n.e. ima 410 Zrelih Svesti

            3000 g. p.n.e. ima 1100 Zrelih Svesti

            2000 g. p.n.e. ima 2150 Zrelih Svesti

            1000 g. p.n.e. ima 3950 Zrelih Svesti

            u momentu rođenja Hrista - ima 6600 Zrelih Svesti

            1000 godina - ima 9650 Zrelih Svesti

            1998 godina - ima 16165 Zrelih Svesti

            2000 godine - ima 16168 Zrelih Svesti

            (na Zemlji ima ukupno 6,6 milijardi ljudi)

            2003 godine - ima 16177 Zrelih Svesti

            2004 godine - ima 16199 Zrelih Svesti

            2005 godine - biće 16259 Zrelih Svesti

            2010 godine - biće 17016 Zrelih Svesti

            2050 godine - biće 23166 Zrelih Svesti

            2100 godine - biće 43749 Zrelih Svesti

            (na Zemlji će biti ukupno 9,4 milijarde ljudi).

         

          Kao što se iz navedene tabele vidi stvaranje Zrelih Svesti (odnosno sazrevanje individualnih Svesti) se tokom vremena ubrzava. Zahvaljujući nauci, umetnosti, razvoju ljudskih sloboda i upitanosti čoveka - ubrzava se globalno sazrevanje Svesti, jer se povećava ukupan stepen razvijenosti ljudske vrste. To nikako  ne znači da samo oni koji deluju u okvirima nauke i umetnosti (ili neke religije) mogu dostići individualnu zrelost Svesti, nego da se tokom razvoja ljudske civilizacije stvaraju preduslovi za podizanje globalnog nivoa kolektivne Svesti, sa kojom je svako od nas u određenoj meri u komunikaciji. Na taj način su "startne pozicije" svakog savremenog čoveka bolje nego ljudi koji su živeli ranije, i pored paradoksa koji proizilazi iz mnoštva problema modernog sveta:

 1. -          oni koji misle da poseduju "moć" (izraženu kroz monopol znanja, posedovanje informacija, novca, izvora energije, oružja...), žive u zabludi, jer moć poseduje njih i stvara blokade na nivou pojedinaca, države, ili grupe država, koje usporavaju duhovni razvoj njihovog stanovništva, a time i celog sveta;
 2. -          oni koji misle da ne poseduju "moć" žude za njenim elementima kao za objektima i "procesima" sreće, te vezujući svoje emocije i misli za njih stvaraju blokade duhovnom razvoju.

          Rešenje se već nazire kroz promenu sistema vrednosti u čijoj osnovi je osvešćivanje duhovnih procesa na nivou individue, odnosno povezivanju materijalnog i duhovnog razvoja u celinu.

V  -  DALJI RAZVOJ ČOVEČANSTVA

          Dalji razvoj čovečanstva odvijaće se kroz:

 1. -          proces ubrzanog razvijanja individualnih Svesti
 2. -          proces usporavanja rasta populacije na Zemlji.

 1. 1.      Period od 2100 do 4000 godine

 1. -          Ubrzano će se osvešćivati proces povezivanja materijalnog i duhovnog razvoja kako na nivou pojedinca tako i na globalnom nivou.
 2. -          Nauka će uspeti da objasni principe spoljašnjeg (materijalnog) sveta kao što su nastanak kosmosa, galaksija, Sunčevog sistema, Zemlje..., ali samo kao materijalnih procesa.
 3. -          Prirodne nauke, a pre svih fizika i hemija, dostići će svoju "zrelost" povezujući se uz pomoć matematike.
 4. -          Čovečanstvo će uspeti da pronađe "lekove" za većinu postojećih bolesti kao i za nove još nepoznate bolesti na taj način što će se povezati medicinske i tzv. alternativne metode.
 5. -          Primena principa samoisceljivanja postaće osnovni način održavanja zdravlja.
 6. -          Psihologija i nauke koje danas imaju prefiks "psiho", kao što su psiho-fiziologija, psiho-lingvistika, psihotronika..., postaće najznačajnije nauke.
 7. -          Osvešćivanjem uma uspešno će se razvijati procesi očuvanja i obnavljanja životne sredine tako da ne postoji mogućnost uništenja Zemlje.
 8. -          Kockice istorije čovečanstva biće složene istraživanjem dna okeana, delova Severnog pola, severnog Sibira i središta Zemlje.
 9. -          Putovanje čoveka u kosmos će se odvijati u okviru Sunčevog sistema.
 10. -          Religije će dobiti sve veći značaj kroz međusobno povezivanje i duhovnu toleranciju.
 11. -          Ljudi će nastojati da se bave onim delatnostima koje ih olakšano uvode u tzv. "flow" stanje. [8]
 12. -          Razvija se prosečan IQ (koeficijent inteligencije), ali sve više dobija na značaju EQ (emocionalni koeficijent) i SQ (spiritualni koeficijent).
 13. -          Krajem ovog perioda prosečna osvešćenost uma biće oko 18% (trenutno je 1%).
 14. -          Još uvek će samo manji broj ljudi uspeti da osvesti Boga u sebi.

2. Period od 4000 do 8000 godine

 1. -          Sve ono što danas zovemo prirodne nauke, a pre svega fizika i hemija, postaće sporedne.
 2. -          Putovanja u kosmos ostaće u okviru Sunčevog sistema.
 3. -          Većina ljudi će osvestiti procese kao i mogućnosti delovanja na njih, koji se odvijaju na relaciji Vibracije-Energije-materije.
 4. -          Osnovni vid vaspitanja-obrazovanja predstavljaće metode osvešćivanja uma zasnovane prvenstveno na religijskim principima, ali i na primeni tehnika i načina ulaska u flow stanje u cilju izazivanja Vibratorno-Energetskih procesa.
 5. -          Osnovni vid komunikacije biće osvešćena razmena Vibracija i Energija.
 6. -          Razvijaće se prosečan EQ i SQ, a IQ definitivno postaje sporedni pokazatelj.
 7. -          Prosečna osvešćenost uma na kraju ovog perioda biće oko 45%.
 8. -          Blizu polovine populacije uspeva da osvesti Boga u sebi.

3. Period od 8000 do 12000 godina

 1. -          Duhovnost izražena kroz SQ dostiže najviši nivo.
 2. -          U potpunosti se osvešćuju procesi Svest - Vibracije - Energije - materija.
 3. -          Ljudi konstantno stvaraju i šire atmosferu blaženstva i u potpunosti osvešćuju Beskonačno blaženstvo.
 4. -          Razmena Vibracija Ljubavi završava prepoznavanjem Božanskog ispoljavanja svakog u svakom.
 5. -          Čovek osvešćuje da se proces individualizacije Svesti ne može odvojiti od sopstvene prirode, - Božanskog u njemu.
 1. -          Ljudi ispoljavaju neograničenu individualnost: postojanje u Jednosti sa Bogom, ali uz individualna obeležja.
 2. -          Svojim osvešćenim postojanjem ljudi će delovati na nivou Beskonačne Svesti izazivajući "procese u procesu" koji imaju rezultate na nivou Vibracija - Energija - materije.
 3. -          Istovremeno će imati iskustvo Boga i čoveka.
 4. -          Proces fizičke, mentalne i duhovne transformacije se završava.

F   F   F

          Čovečanstvo kao prepoznatljiv proces započinje u Beskonačnosti, a završava samoosvešćivanjem sebe kao konačnog procesa.

          Postepeno svi oni koji se rađaju završavaju proces individualizacije Svesti - Zrelom Svešću.

          Proces "čovečanstvo", koji je započeo u Bogu, kao izvoru, u Njemu i završava, i to spoznajom Boga kao jedine Stvarnosti od strane svake individue, što se može izraziti na sledeći način:

Bog jeste - Svest nije.

         

          S obzirom da je Bog jedina Stvarnost, proces "čovečanstvo" je samo iluzija koja se dešava u umu.

"Po hiljaditi put sam se uverio i otkrio da je istina da univerzum i sve u univerzumu u potpunosti jeste ništa u ničemu." [9]

                                                             Hafiz

Zoran Gruičić
Milica Gruičić

III/IX/MMIII

Novi Sad[1] Vidi opširnije: "Sazrevanje Svesti" - drugo, ispravljeno i dopunjeno izdanje, Zoran i Milica Gruičić, yuTOPagencija, Novi Sad, 2001, str. 177-185.

[2] Novi Zavet, Biblijsko društvo Beograd, Evanđelje po Jovanu, Beograd, 1992, str. 207.

[3] Sveto Pismo - starog i novog zavjeta, Britansko i inostrano biblijsko društvo u Beogradu, Beograd, 1956, str. 529.                                                                                                 

[4] Vidi: "Bhagavad-Gita kakva jeste", Šri Šrimad A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Tiskarna Rijeka, Rijeka, 1991, str. 373.

[5] "Tibetanska knjiga života i smrti", Sogjal Rinpoće, L.O.M. Beograd, 2001, str. 43.

[6] Vidi opširnije: "God's secret formula", Peter Plichta, Element Books Limited, Shaftsbury, Dorset, 1998.

[7] O vrstama (koeficijenata) inteligencije vidi opširnije: "SQ - Duhovna inteligencija, krajnja inteligencija", Dana Zohar, Jan Maršal, Svetovi, Novi Sad, 2000, str. 49-72.

[8] "Flow", engleski tok - stanje bez ega, koje nastaje potpunim usmeravanjem na delatnost koja se tog momenta vrši (umetničko stvaranje, naučni rad, predanost igri...). Glavna obeležja flow-a su stanje samozaborava, spontane radosti, zanesenosti...

[9] Citat iz knjige: Meher Baba - ono najbolje od života, IP "ISOTHERIA", Beograd, 1996, str. 17.