“TAN-TIEN” - i

u odnosu na ljudski oblik, oblik zemlje i sunčev sistem u kosmosu
(autor: Andrea Casari – prevela: Sandra Eterović) 

za dublje i opširnije informacije o konceptu – terminu “Tan-tien” savetuje se meditativno čitanje tekstova vezanih za Tai Chi i Chi Kung, a posebno tekst “Mentalno viđenje” Zorana i Milice Gruičić. 

 

Uvod  

Da preciziramo odmah na početku: Tan-tien i Tan-tieni su jedna manifestacija uma, odnosno oni su energetsko vibratorni proizvod uma koji se konstituiše u okviru iluzornog procesa individualizacije Svesti i koji zavisi od kombinovanog odnosa Svesti-Vibracija-Energija i Materije.

Tan-tieni, koji se nalaze u ljudskom telu, jesu jedna vibratorno-energetska manifestacija individualnog uma i predstavljaju neosvešćeni potencijal uma; Tan-tieni, koji se nalaze na planeti Zemlji, jesu jedna vibratorno-energetska manifestacija kolektivnog uma i predstavljaju njegov neosvešćeni potencijal. Tan-tieni, koje ćemo definisati kosmičkim (Sunce, Zemlja i Mesec), u odnosu na manifestaciju ljudskog oblika, nalaze se u prostoru Sunčevog sistema u obliku materije, takođe pripadaju umu i jesu manifestacija jednog određenog potencijala, odnosno jesu manifestacija određenog kreativnog još uvek neosvešćenog aspekta.

Za razliku od onih koji su prisutni u ljudskom telu, a čije kvalitativno prisustvo generalno čovek uglavnom ne poznaje (zbog njihove strukture oblika), što ne važi za jednu vrstu antičke i tajne duhovne kineske tradicije, Tan-tieni koji se odnose na kosmos uopšteno pripadaju memoriji uma (zahvaljujući njihovom obliku po kome se prepoznaju), ali njihovo poreklo pripada još uvek onoj neosvešćenoj memoriji, odnosno pripada nesvesnim Energetskim i Vibratornim nivoima nesvesnog uma.

Sveukupnost uma (svesnog, a posebno nesvesnog) konstituiše se u Svesti kao diskriminantni “perceptor” odnosa između Svesti i Vibracija (emocija) i odnosa Svesti i emocija (misli) odnosno emocija i misli koji formiraju um i koje su u osnovi konstituisanja i ispoljavanja samih Tan-tiena: u kosmičkom smislu (na nivou beskonačnosti) i u kolektivnom i individualnom smislu (na nivou konačnog) kao manifestacija kreativnog programa čovečanstva.

 

 

Lokalizacija i tipologija Tan-tiena (Gornjeg, Centralnog i Donjeg) 

Prvi Tan-tien (gornji) koji se odnosi na “Zemlju”, odnosno na umnu manifestaciju “Zemlje”, nalazi se na istočnoj hemisferi planete (vidi sliku dole), a još preciznije pokriva zonu koja polazeći od Tibeta (Himalaji)i obuhvata Kinu, Indiju i okolne zemlje.

 

 

Forma ovog Tan-tiena, viđena mentalnim putem, je jedna veoma široka spirala koja je manifestacija kolektivnog uma (time povezana sa emocijama i mislima kolektiva) u odnosu na Kolektivnu Svest i na energiju Beskonačnog Znanja u Beskonačnoj Svesti. Ovaj Tan-tien sadrži i prenosi kvalitativni smisao individualnosti (Ja Jesam) koja je u sledećoj materijalnoj dimenziji takođe prepoznatljiva kroz apsolutnu jedinstvenost svake forme i takođe je prepoznatljiva kroz manifestaciju nuklearne energije (u svojim dvema različitim formama slabe i jake koje su tačno poreklo budućih koncepta uma «konačno sopstvo» i «beskonačno sopstvo»); ovaj tan-tien je pre svega povezan sa postojećim uticajem Sunca. U odnosu na Sunčev sistem u kosmosu i  u odnosu na čoveka u Sunčevom sistemu, Sunce predstavlja manifestaciju gornjeg Tan-tiena. U samoj ljudskoj formi konstituiše se unutar mozga, preciznije u predelu «bindua» (videti Bindu na sajtu: www.pangoseditore.com)

 

 

 

 

Drugi Tan-tien nalazi se na Mediteranu, što bi se moglo prevesti kao zemlja između (videti sliku gore), a obuhvata i zemlje koje okružuju Mediteran. U ovoj zoni nalazi se i poseban zgusnut «energetski trougao» koji povezuje Italiju, Grčku i Egipat i njihova mesta moći; u blizini Novog Sada (Srbija-Crna Gora) nalazi se Sveta planina Fruška Gora koja se smatra četvrtom čakrom zemlje. (videti Fruška Gora na sajtu: www.pangoseditore.com)  

Ovaj drugi Tan-tien je jedna manifestacija kolektivnog uma u odnosu na Hristovu Energiju, odnosno na Beskonačnu Ljubav u Beskonačnom Postojanju. On sadrži i prenosi neizreciv (konceptualno) kvalitativni smisao blaženstva Stvaraoca (Ja postojim). Njegovo kretanje je u obliku harmonične spirale koja se beskonačno rasprostire. Ovaj drugi Tan-tien se prepoznaje takođe i kroz harmoniju formi (energetskih i fizičkih, kao i u umetnosti i kreativnoj ljubavi kroz koje se pored ostalog harmonija formi ispoljava) i kroz gravitacionu silu koja podupire čitav univerzum; u «kosmičkom» smislu povezan je sa određenim svojstvom/uticajem Meseca. U ljudskoj formi, odnosno u dimenziji uma u odnosu na ljudsku formu, konstituiše se u grudnom košu, iza grudne kosti, u predelu «timusa».

 

Treći «zemaljski» Tan-tien nalazi se u Centralnoj Americi, u pupku dveju Amerika, gde se takođe i izražava jedna od njegovih manifestacija odnosno jedna vrlo posebna energetska struktura, poznata pod nazivom «Bermudski Trougao». Ova energetska (neosvešćena) struktura u određenom smislu je jedna energetska struktura koja kao pupčana vrpca povezuje Zemlju sa drugim dimenzijama Kreacije. Bermudski Trougao je direktno suprotstavljen i u relaciji sa energetskim trouglom Mediterana koji uravnotežuje i usklađuje njegovu snagu. U ljudskoj formi, treći Tan-tien konstituiše se unutar stomaka, otprilike 3 cm ispod pupka.

 

 

Ovaj Tan-tien je jedna manifestacija, uvek kolektivnog uma, u odnosu na Beskonačnu Moć i na Energiju Svetoga Duha u Beskonačnoj Kreaciji, sadrži i prenosi kvalitativni smisao Ja mogu i beskonačnih potencijala. Njegovo kretanje u ljudskom telu vidi se kao jedan dupli snop (dupla kupa) koji, polazeći iz centra, zrači ka gornjem i ka donjem delu tela. U posebnoj dimenziji materije je prepoznatljiv takođe i kroz elektro-magnetsku energiju i kroz uticaj same planete Zemlje (njenim kretanjem i postojanjem).

Treći Tan-tien posebno je povezan i pod uticajem je dejstva drugog Tan-tiena, na koji opet povratno utiče treći Tan-tien (čvrsta veza između Rađasa i Tamasa). Potrebno je u svakom slučaju podsetiti se da su sva tri Tan-tiena, bez obzira koliko različito mogu da izgledaju neke od njihovih manifestacija, u uzajamnom i nedeljivom odnosu (Satva, Rađas i Tamas), jer Ja Jesam, Ja postojim i Ja mogu jesu jedno jedinstveno Ja, jedno tro-jedinstveno (kvalitet) svojstvo u izražavanju.

 

Zaključak 

«Zemlja», kao jedan od elemenata neophodnih za individualizaciju forme Svest čovek, je treći Tan-tien u odnosu na celokupnu umnu/mentalnu formu «sunčevog sistema» u kosmosu. Zemaljska kugla, koja je u nedeljivoj sinhroniji i složenom odnosu sa uticajem Sunca i Meseca i ostalih zvezda i planeta, postala je kroz dimenzionalno zgušnjavanje vremena takođe i idealno mesto moći u prostoru Beskonačne Kreacije za vibratornu, energetsku i materijalnu individualizaciju Svesti kroz specifični ljudski oblik, i to kao individualizacija celokupne mentalne manifestacije kosmosa.

Priznato konstituisanje i manifestacija tri Tan-tiena na Zemaljskoj kugli i njihova povezanost sa kolektivnim emocijama i mislima koji su vibratorno energetsko ispoljavanje kolektiva u zajedničkom emotivnom i misaonom ambijentu, objašnjava takođe i visoku koncentraciju, u određenim predelima, rađanja, posebnog razvoja i transformacije glavnih civilizacija, glavnih religija i relativnih filozofija, kao i koncentraciju glavnih mesta moći (videti Mesta Moći na sajtu: www.pangoseditore.com.) Osim toga razjašnjava, pored raznih izražajnih kvaliteta/svojstva, takođe i konstituisanje uzroka glavnih problema kolektivnog neosvešćenog uma koji se manifestuju u ovim posebnim regijama zemaljske kugle. Naime, obelodanjuje postojeću neusklađenost vibracija i energija uma (emocije i misli) sa Kolektivnom Svešću i sa Genetskim Kodom «čovečanstava», koja opet povratno utiče na inprinting individualnih: stalni ratovi (Srednji Istok), oskudica i glad (Južna Amerika, Azija i Afrika), izrabljivanje i epidemije (Indija, Kina, Afrika, Južna Amerika itd.), kao i destruktivna snaga pojedinih klimatskih sila: uragani, cikloni, zemljotresi u morima (koncentrisani pogotovo u Centralnoj Americi i u takozvanim monsunskim područjima), kao i česti zemljotresi u Japanu, manifestacija su toga.

Meditacija i molitva obogaćena ovim saznanjima omogućava sve osvešćenije sazrevanje, optimalizujući reprogramiranje ne samo individualnog uma u okviru kolektiva već i optimalizaciju uticaja istog tog kolektiva na individualnost, reprogramirajući dakle kolektivne emocije i misli. 

Meditativna molba za reprogramiranje karme tri Tan-tiena (čoveka, Zemlje i Sunčevog Sistema) povezuje individualni proces, putem Tan-tiena izraženih u ljudskom obliku, sa sveobuhvatnom manifestacijom uma (osvešćenim i neosvešćenim), aktivirajući tako duboki proces sazrevanja na nivou Energija i Vibracija što optimalizuje takođe i njihovu manifestaciju u Materiji koja sve više predstavlja individualni i osvešćeni univerzalni centar/posudu. Pored toga što utiče na razvoj potencijala relativnih energetskih centara, omogućava takođe i razvoj “multidimenzionalnog” viđenja/znanja i pojačava sposobnost osvešćivanja postojanja (mentalnog), otvarajući ona iluzorna vrata SVEOBUHVATNOM Postojanju Svesti; takođe je i vrlo korisna za ponovno usklađivanje odnosa Svest – um (kolektivni), a time i Svest – fizičko telo (kolektivno), utičući na osvešćivanje i reprogramiranje istog tog kolektinog zdravlja – postojanja – ispoljavanja. 

 

Pojedine molitve – meditacije koje savetujemo: 

Molim Boga da reprogramira karmu Tan-tien(ova) Zemlje.

kratka vizualizacija tri zone planete kao da su Tan-tienovi u telu. 

Molim Boga da mi osvesti Tan-tienove Zemlje. 

Molim Boga da reprogramira karmu kosmičkih Tan-tienova (u smislu sunčevog sistema).

kratka vizualizacija Sunca, Meseca, Zemlje povezujući ih sa Tan-tienovima Zemlje i sa onim u telu. 

Molim Boga da mi osvesti kosmičke Tan-tienove. 

U početku sve ove meditacije kao i sazrevanje, usklađivanje, povezivanje itd., potrebno je raditi za svaki Tan-tien pojedinačno (gornji, centralni i donji).

 

Andrea Casari, a.casari@tin.it
avgust 2004,