ZRELA SVEST Zrela individualna Svest je ona koja je proces individualizacije (samoostvarivanja, samoosvešćivanja, samoprepoznavanja...) završila. Put individualizacije Svesti, odnosno sazrevanja Svesti, završava se u beskonačnoj individualnosti.

To znači:

– da ima osvešćenu Beskonačnu Svest, Beskonačno Postojanje, Beskonačnu Kreaciju, odnosno, da ona sve to jeste;

– da joj je dostupno Beskonačno Znanje, Beskonačna Ljubav i Beskonačna Moć, odnosno, da ona sve to jeste;

– sposobnost individualne Svesti da je sveprisutna, odnosno da je osvestila princip apsolutnog kretanja kao iluzije;

osvešćenost bezdimenzionalnosti kao izraza principa apsolutnog kretanja i dimenzije individualnog kretanja kao segmenta u vremenu i prostoru;

“samoosvešćenost” van materije, Energija i Vibracija.

Uopšteno posmatrano, Zrela individualna Svest je spoznala Boga kao (jedinu) Stvarnost, a sve ostalo kao ne-Stvarnost, odnosno iluziju. 

  

1. Procesi koje je osvestila OSOBA Zrele Svesti  

Procesi koje je osvestila osoba čija je Svest sazrela su: 

a) fizička transformacija – koja podrazumeva osvešćivanje odnosa Svest – um – fizičko telo i dovođenje tog odnosa na optimalan nivo. U osnovi ovog procesa je osvešćivanje čula, ali i mozga kao sintetičkog organa čula uma, te upravljanje fizičkim procesima. To možemo prikazati na sledeći način:

Svest - Vibracije - Energije - materija. 

b) mentalna transformacija – koja podrazumeva osvešćivanje uma, ali i ostalih vibratorno-energetskih struktura, pre svega Duše, aure i Svetlećeg tela. To znači dovođenje vibratorno-energetskih procesa čoveka pod kontrolu Svesti, što možemo prikazati na sledeći način:

Svest - Vibracije - Energije.

Mentalna transformacija je osvešćivanje procesa usklađivanja Vibracija Svesti (manifestacija Svesti) sa Svešću (Genetskim kodom). 

c) duhovna transformacija – koja predstavlja osvešćivanje Božanskog procesa u sebi i spoznaju Boga u sebi, a završava se Jednošću sa njim. To možemo prikazati kao odnos:

Svest = Svest, ili

Beskonačna Svest = individualna Svest. 

Procesi transformacije su međusobno povezani u celinu, što ne znači da se jedan bez drugog ne odvijaju. Fizička i mentalna transformacija ne označava ostvarenje potpune, nego optimalne transformacije, tj. dostizanje onog nivoa koji je dovoljan da se ostvari primarna transformacija, ona – duhovna. 

 

2. Duhovni aspekti osobe Zrele Svesti 

Duhovne aspekte osobe Zrele Svesti je nemoguće u potpunosti opisati, ali navodimo neke vidove njenog ispoljavanja:

Ima osvešćeno stanje beskonačnog blaženstva (tzv. stanje nirvane) do koga je došla prevazilazeći čulne doživljaje.

Konstantno stvara i širi atmosferu blaženstva, što može da se ispoljava kao osećaj smirenosti i opuštenosti kada se boravi u neposrednoj blizini takve osobe, ali i kada se ne boravi u njenoj blizini, nego se na nju samo misli.

Ljubav koju ispoljava je istovetna prema svima, jer u svakoj osobi prepoznaje isto – Boga u njima.

Vidi sva bića u sebi i sebe u drugima. Znači osvestila je Božanski proces u sebi i u svakome, baš kao i sveprisustvo božanskog u svemu.

Doživljava sreću kroz sreću drugih, što znači da odašilje Vibracije Ljubavi, jer zna da je jedino vredno truda ono što čini za druge, i jednako ih prima od drugih ljudi.

Mudrost koju ima potiče iz njene beskonačne dobrote.

Nema dužnosti, jednostavno postoji.

Vidi suštinu u svim procesima na nivou materija-Energije-Vibracije-Svesti, znači kretanje u mirovanju i mirovanje u kretanju (“aktivnost u neaktivnosti i neaktivnost u aktivnosti”).

Ima osvešćen početak i kraj Beskonačne Kreacije, Beskonačne Svesti i Beskonačnog Postojanja.

Nikada ne zapada u neaktivnost jer ima osvešćeno da, dok je ograničena telom, aktivnost nužno postoji. A pošto “svaka aktivnost u sebi sadrži nesavršenstvo”, ne može se govoriti o bilo kojoj performansi kao savršenoj, jer ne može biti 100%.

Svojim postojanjem ispoljava argumente zasnovane na sopstvenom iskustvu. Ima osvešćeno da je prenos Znanja sopstvenim postojanjem neuporedivo značajniji u odnosu na prenos Znanja govorom, pokretom, slikom i sl.

Oslobođena je uslovljenosti pojavnog sveta, jer razlikuje Stvarnost od iluzije i ima osvešćeno da je sve što se događa samo u umu. Ali isto tako ima osvešćeno da je iluzija instrument samoprepoznavanja sebe kao Stvarnosti.

Oslobođena je od večnog toka zbivanja. Za takvu osobu ne važi zakon kauzaliteta iz koga je izveden i tzv. zakon reinkarnacije.

Oslobođena je “astrološke sudbine” jer osvešćeni um upravlja psiho-fizičkim procesima tako da su Vibracije takve osobe van uticaja planeta.

Oslobođena je “numerološke sudbine”, definisane “zakonima numerologije”, jer beskonačnost Svesti takve osobe apsorbuje konačnost “procesa u procesu”.

Kod osobe Zrele Svesti emocije i misli su u izvornom obliku kao univerzalna Vibracija-Ljubav, a kod drugih ljudi jasno uočava različite emocije i misli.

Zna šta je vredno spoznavanja i to svojim postojanjem prenosi drugima, a to je da je jedino Znanje – Stvarnost (Bog), sve ostalo je neznanje.

Ima osvešćeno da se proces individualizacije Svesti ne može odvojiti od čovekove prirode, što znači od Božanskog u njemu.

Nema opterećenja prošlošću, niti je talac budućnosti, nego postoji u večnoj sadašnjosti.

Ne analizira niti planira, jer zna da je to cena slobode. Nema iluziju kontrole i razgonetanja zagonetne budućnosti koji se postižu planiranjem i programiranjem (umom).

Ne stvara kod sebe niti kod drugih iluziju nade, zato što zna da ona, ispunjena Vibracijama, onemogućava osvešćivanje sadašnjeg trenutka.

Ispoljava “neograničenu individualnost”, znači svesnost postojanja Jednosti sa Bogom, ali sa individualnim obeležjem u manifestacijama.

Nalazi “nagradu” u tome što je sazrela; takmičeći se sa sobom ona nastavlja put beskrajnog sazrevanja.

Istovremeno ima iskustvo o Bogu kao o nečemu nedokučivo umom i sebe kao manifestacije dokučive umom.

 

3. Ispoljavanje Zrele Svesti 

Zrele individualne Svesti se po svojoj suštini ne razlikuju, ali je različito njihovo pojedinačno ispoljavanje. Međutim, upoređivati ih i određivati kao “više” ili “niže”, “manje zrele” ili “zrelije”, i tako ustanovljavati hijerarhiju, pogrešno je. Takođe, bilo kakvo precizno definisanje razlika u ispoljavanju nije moguće, pa zato možemo ukazati samo na osnovne aspekte njihovog ispoljavanja:

– aspekti Sveca,
– aspekti Savršenog Učitelja,
– aspekti Mudraca,
– aspekti Avatara (“Božanskog glasnika”). 

 

3.1. Aspekti Sveca 

– drži se svojih religioznih opredeljenja, uvažavajući u potpunosti i druga;
– razlikuje se od drugih svetaca, jer su njihova životna i religiozna iskustva različita;
– obraća se Bogu molbom, čime aktivira celoviti um (figurativno: “Čovek deluje, a Bog je instrument.”);
– ima osvešćen um, što podrazumeva osvešćenost religioznog opredeljenja;
cilj: osvešćivanje kroz neposredno, lično religiozno iskustvo. 

“Sveti čovek dela, ali ne prisvaja.
Usavršava, ne očekujući priznanje.
Bez ikakve je želje da izgleda mudar. 

Istinske reči ne moraju biti probrane reči;
Probrane reči ne moraju biti istinske reči. 

Ljubav i mržnja ne mogu ga dotaći.
Dobitak i gubitak su mu ravnodušni.
Počasti i nemilost ne deluju na nj.
Stoga ga ceni čitav svet.”
 Lao-Ce 

 

3.2. Aspekti Savršenog Učitelja 

– nema religiozna uverenja;
– ima osvešćen um;
– uvek se pojavljuje kada je učeniku potreban;
– u drugima otklanja prepreke za samospoznaju (“razgoni tamu”);
– narušava iluziju mira u učeniku, navodeći ga da kroz unutrašnji sukob (samosuočenje) ostvaruje napredak;
– u obilju životnih mogućnosti predočava učeniku one koje su u skladu sa njegovim individualnim putem;
cilj: da u svakom učeniku probudi učitelja, da bi ga potom takav učenik prevazišao, i da bi na taj način kod obojice proces buđenja bivao održavan. 

 “Pravi učitelj štiti svoje učenike od svog ličnog uticaja.”
 Alkot

 
3.3. Aspekti Mudraca 

– nema religiozna uverenja;
– um je prigušen, a potpuno se aktivira samo kada stupa u komunikaciju sa drugima;
– učenje Mudraca potiče iz njegove tišine, čime pobuđuje;
– ravnodušan je prema životu i smrti, sreći i nesreći, radosti i tuzi...;
– saglasan je sa svakom delatnošću i odbacio je želju za plodovima sopstvene delatnosti;
– svi Mudraci su isti;
cilj: nema cilja, Mudrac jednostavno postoji. 

“Kao što je put orla u vazduhu i zmije na zemlji nevidljiv, tako je nevidljiv i put mudraca.”

Buda

3.4. Aspekti Avatara

– objedinjuje u sebi aspekte Sveca, Savršenog Učitelja i Mudraca;
– um je prigušen, a potpuno se aktivira samo kada stupa u komunikaciju sa drugima;
– on je sam sebi autoritet;
– reaguje samo na samog sebe;
– Bog postaje čovek (figurativno: “Bog je onaj koji deluje, a čovek je instrument.”);
– svi Avatari su isti;
– obično žive u tišini, prekidajuci je samo kada neposredno ispoljavaju Boga; tada ubrzavaju razvoj svesnosti čovečanstva;
cilj: svojim postojanjem budi čovečanstvo.

“Ipak, kada covecanstvo postane gluvo za grmljavinu njegove tišine, Bog se inkarnira kao covek.”
Meher Baba