SPIRALNI RAZVOJ 

Sve što je čoveku potrebno za realizaciju procesa individuali­zacije Svesti nalazi se u njemu, kao iskra Božanskog i njoj imanen­tan proces samoprepoznavanja. No, čovek je i biće slobode – njegova slobodna volja je neprikosnovena. Ako odluči da zanemari iskru Božanskog u sebi, da živi okrenut isključivo materijalnim ciljevima, to je njegovo pravo i niko drugi nema prava da mu na­meće svoje opredeljenje. Čovekova sudbina je, shodno njegovim specifičnostima, uvek u njegovim rukama i to je jedan od razloga što ne postoje dva ista puta.1)

Nije nam namera da ukazujemo na različite puteve individu­alizacije Svesti, koji podrazumevaju i različite tehnike meditira­nja, molitve, tehnike usmeravanja pažnje, tehnike disanja, posebne načine is­hrane, fizičke vežbe i sl, nego da skrenemo pažnju na dva aspekta tog jedinstvenog procesa, energetski i duhovni, i njiho­vu uzajamnu povezanost.

Proces individualizacije Svesti odvija se u okviru dimenzija:

 

SVEST – VIBRACIJE – ENERGIJA – MATERIJA

 

i to jednovremenim neprekinutim tokom – od Svesti do materi­je i – od materije do Svesti, kao i kroz različitie međusobne tokove.  

Energetski aspekt obuhvata:

– materiju kao zgusnutu Energiju,

– Vibracije kao elemente Energije. 

Duhovni aspekt obuhvata Svest koja ne može da se definiše, jer se nalazi iznad poimanja uma i svesnost kao znanje o sebi kao personalnom, individualnom i duhovnom biću koje se ispoljava u prostoru i vremenu. 

Prožimanje dva aspekta individualizacije se ogleda u tome što se procesi koji se odvijaju u Svesti manifestuju kao: Vibracije, Ener­gije i materija, i kao takvi su instrumenti za razvoj Svesti. Upotrebom ovih instrumenata, vremenom dolazi do prevazilaženja njiho­vih sopstvenih ograničenja, sve do prevazilaženja i njih samih.

Pravilan energetski razvoj podrazumeva optimalizaciju energet­skih procesa i njihovo dovođenje na takav nivo koji omogućava opti­malan duhovni razvoj, što podrazumeva ignorisanje značaja energetskih mogućnosti kao što su materijalizacija, telekineza i sl. Takvi procesi mogu biti ometajući faktori, jer često dovode do zabluda usled opijenosti “energetskim moćima”2). Mora se priznati da one ipak privlače pažnju, čak često predstavljaju “naučni dokaz” da određene energetske kategorije postoje, a i dokaz da se nekome može verovati. Patanđali o njima kaže: 

“Ove moći koje obična svest smatra izuzetnim usavršenostima, za duhovnu usredsređenost samo su ometajući dodaci,” i

“Ni Buda nije podsticao svoje učenike da ovladaju Sidhijima, budući da se oni mogu steći putem magije, koja ne uslovljava duhovni preobražaj.”3)

Kardinalni elementi-procesi energetskog razvoja (koji su sigur­no i duhovni), a sadrže optimalizaciju i međusobno usklađiva­nje, jesu: 

– sazrevanje aure,

– sazrevanje Duše i

– sazrevanje Svetlećeg tela. 

Duhovni razvoj predstavlja proces samoosvešćivanja i večitu težnju ka Jednosti. On obuhvata osvešćivanje procesa individualiza­cije Svesti, koji započinje spoznajom materijalnih, Energetskih i Vibratornih tokova, zatim nastavlja spoznajom višedimenzionalno­sti individualizacije Svesti i završava osvešćivanjem Stvaraoca u sebi, odnosno sebe kao Stvaraoca.

 

Kardinalni elementi-procesi duhovnog razvoja (koji su i energetski), a sadrže optimalizaciju i međusobno usklađivanje, jesu: 

– odnos Svest – um,

– odnos Svest – podSvest,

– odnos Svest – Duša,

– odnos Vibracija Svesti i Genetskog koda. 

Jedinstvo energetskog i duhovnog aspekta individualizacije Svesti nazvali smo “spiralni razvoj”.

Proces individualizacije Svesti ne odvija se samo kao razvoj energetskih sposobnosti, niti samo kao razvoj duhovnih sposobnosti. On ima i energetski i duhovni aspekt koji smo nazvali spiralni aspekt razvoja, ili “spiralni razvoj”. Naravno, izraz “duhovni razvoj” je dovoljno širok da izrazi svu složenost razvoja čoveka. Ali, ipak smo upotrebili takav izraz da bi lakše objasnili povezanost dva aspekta i proces individualizacije kao postepeno ulivanje in­dividualne Svesti u Beskonačnu Svest.

Spiralni razvoj se uvek odvija kao jednovremeni proces pove­ćavanja mogućnosti konstituisanja i upravljanja Energijama (“horizontalni razvoj”) i osvešćivanja individualizacije (“vertikalni razvoj”), s tim što svaki naredni nivo spirale sadrži u sebi sve prethodne.

 

------------------------------------------------ 

1) “Daleko je bolje nesavršeno vršiti svoje propisane dužnosti, nego savršeno vršiti tuđe dužnosti. Uništenje prilikom izvršavanja sopstvene dužnosti je bolje od vršenja tuđih dužnosti, jer je opasno slediti tuđi put.” – “Bhagavad-Gita kakva jeste”, str. 165. 

2) O zabludama o energetskim moćima kao što su: “Moć upravljanja Energijama” i “Moć nad sobom”, koje mogu da dovedu do raspada ličnosti (rasplinjavanja individualnosti) i “energetskog isključenja”, vidi “Sazrevanje Svesti” – drugo izdanje, str. 162-167. 

3) Oba citata: “Joga”, Jasmina Puljo, Morisport, Beograd, 1995, str. 63.