MENTALNI VID          U cilju pružanja pomoći u daljem razvoju pojedinca, a posebno onima koji se bave isceljivanjem, smatrali smo interesantim da izložimo naš pristup aktiviranju i razvoju mentalnog vida kao jednoj od posebnih tehnika meditiranja proizašlih iz istraživačkog rada, ali i iskustva u prenosu Znanja drugima.


 1. POJAM MENTALNOG VIDA

Pod izrazom „mentalni vid” podrazumevamo „viđenje” uz pomoć individualne Svesti i njene manifestacije – uma, i to: materije i njenog kretanja, Energijâ, energetskih procesa, tj. Vibracijâ, odnosno, svega onoga što se može objasniti, obrazložiti, nacrtati..., drugim rečima - prikazati na način koji je jasan. [1] Iako je mentalni vid univerzalno primenljiv, u ovom tekstu govorićemo o njegovoj upotrebi u viđenju ljudskih organa i različitih sistema, kao i prikladnih vibratorno-energetskih procesa.

Viđenje organa ili sistema, odnosno vibratorno-energetskih procesa, podrazumeva da individualna Svest uz pomoć koje se dolazi do Znanja, na primer o nekom obolelom organu, „snima” situacije koje se žele videti, aktivira centar za vid u mozgu (ali ne i same oči) i pretvara informaciju u crtež ili sliku, tj. „osvešćenu sliku”.

Mozak je pri tome samo centar u kome se sabiraju podaci i pretvaraju u Vibracije, prepoznatljive kao faktičko viđenje, bolje reći Znanje. Mentalni vid ima specifičnost koja se sastoji u jednovremenosti emitovanja i prijema Vibracija koje se pretvaraju u sliku. Zahvaljujući sveprisutnosti Beskonačne Svesti, individualna Svest aktivira uz pomoć uma proces „ulaska u organ” i istovremeno stvara sliku, odnosno Znanje o zdravstvenom stanju organa. Prema tome, nema emitovanja talasa, zatim njihove refleksije i prijema Vibracija. U suštini viđenje organa i energetskih procesa je Znanje o njihovom viđenju.

Mentalno viđenje organa u velikoj meri se može proveriti faktičkim i medicinskim nalazima dobijenim ultrazvukom, elektromagnetnom rezonancom itd, dok se kod viđenja energija i energetskih procesa to može učiniti u manjoj meri. Kvalitet mentalnog vida, odnosno viđenje organa i sistema fizičkog tela i energetskih procesa zavisi od:

 • -         razvoja, odnosno zrelosti Svesti kao opšteg faktora i
 • -         uvežbanosti da se namerno, uz pomoć uma, isključe oči i smanji funkcija vidnog nerva, a maksimalno aktivira centar za vid u mozgu.

2. VIBRATORNO-ENERGETSKI ELEMENTI 

          Bitni vibratorno-energetski elementi su:

 • -         um
 • -         treće oko
 • -         kanal trećeg oka.

2.1. Um

 • A)    Zrelost uma

O umu smo detaljno govorili u našoj knjizi „Zrela Svest” [2] , te ćemo ovde navesti samo nekoliko napomena:

- Um je manifestacija procesa individualizacije Svesti, nastao kao rezultat imanentnog procesa samoprepoznavanja Beskonačne Svesti kroz proces individualizacije Svesti.

- Nastao kao reakcija Svesti na Vibracije primljene preko čula, on je zbir tih reakcija, ali se i sam manifestuje kao Vibracija, odnosno zgusnuta Vibracija-Energija, i u tom smislu predstavlja čovekov odnos prema sebi, drugim ljudima, okolini...

- Um je osnovni instrument uz pomoć koga se ostvaruje proces individualizacije Svesti i predstavlja sponu između Svesti i materije; smisao postojanja uma upravo je u njegovom povratnom delovanju na sazrevanje Svesti.

- Strukturu uma možemo definisati kao zbir emocija i misli.

- Odnos Svest – um predstavlja stepen osvešćenosti emocija i misli, odnosno stepen usklađenosti njihovih Vibracija sa Genetskim kodom.

- Prosečan odnos Svest – um varira tokom dana, nedelje, meseca i godine. Zato je uputno sagledavati ga kao prosek u dužem periodu, najmanje mesec dana.

- Prosečan odnos Svest – um na nivou čovečanstva je oko 1%. To govori da je najveći broj ljudi gotovo potpuno „u vlasti” sopstvenog uma, te pojavni svet koji je iluzija, doživljava kao stvarnost.

- Prosečan odnos iznad 75% u dužem periodu (najmanje godinu dana) govori da su postignuti dobri rezultati u meditiranju, čiji su efekti na energetski i duhovni razvoj očigledni. Prosečno vreme u kome meditanti dostižu ovaj rezultat je 1-2 godine.

Za precizan mentalni vid potrebno je dostići visok stepen osvešćenosti (zrelosti) uma, odnosno da je odnos Svest – um najmanje 75% u dužem vremenskom periodu (najmanje godinu dana).

 • B)    Svesni i podsvesni um

Podela na „svesni” i „podsvesni” um je uslovna. U oba slučaja je reč o umu, odnosno emocijama i mislima.

Svesni um su one emocije i misli koje možemo relativno lako opisati – o kojima imamo „saznanje”.

Podsvesni um su one emocije i misli koje ne možemo opisati – o kojima nemamo „saznanje”, osim onih koje su upravo u procesu transformacije u sadržaje svesnog uma.

„Granica” između svesnog i podsvesnog uma se kroz interaktivan odnos pomera, tako da odnos svesnog uma prema podsvesnom nije stalan. Kod većine ljudi podsvesni um je znatno obimniji od svesnog. Prosečan odnos svesnog prema podsvesnom umu je 8:92 [3] , a zavisi od:

 • -         usklađenosti Vibracija Svesti i Genetskog koda,
 • -         odnosa Svest – um,
 • -         odnosa Svest – Duša,
 • -         broja aktiviranih latica inteligencije [4] i njihove usklađenosti,
 • -         stepena funkcionisanja mozga kao organa čula uma itd.

Nekontrolisani priliv sadržaja podsvesnog može da ometa svesni um, ili funkcionisanje svesnog uma. Sazrevanjem Svesti sadržaji podsvesnog uma se preko latica inteligencije (menjanjem frekvencija) transformišu u svesni um, što znači da ne postoji deo uma koji ne može da se osvesti.

Visok stepen transformacije podsvesnog u svesni um, oko 75% u dužem periodu (najmanje godinu dana), jedan je od uslova koji omogućavaju precizan mentalni vid.

 • C)    Misleći i radni um        

            Misleći um proizlazi iz „lažnog ja” koje možemo definisati kao poistovećenje sebe sa umom (osećanjima i mislima), Svetlećim telom, Dušom, aurom i fizičkim telom, i šire posmatrano, kao nepoznavanje Istine o suštini čoveka – da je naše istinsko Biće Božanske prirode, odnosno da je Bog u nama samima. Misleći um funkcioniše na principu dualnosti (toplo-hladno, dobro-loše, poželjno-nepoželjno...) i ponašanju proizašlog iz navedenog principa. Tako je on - onaj koji stvara koncepte, svrstava, upoređuje, sumnja, postavlja pitanja, zamišlja, sudi ili se pak ljuti, tuguje, pati, mrzi, gnevan je, zabrinut, znatiželjan, ljubomoran, često mu je dosadno i sl.

          Radni um je onaj koji koristivši misleći um omogućava ulazak u tzv. flow stanje – stanje prepuštenosti i poistovećnosti sa onim što se radi. Na primer, kada je slikar u pitanju, misleći um će odabrati i postaviti stalak i platno, izabrati temu, početi da slika i posle nekog vremena ući u flow stanje kada će ruka biti „vođena”. Često umetnici kažu da ne znaju zašto i kako su naslikali sliku nego objašnjavaju da ih je nešto vodilo, da im je tako došlo..., a u suštini je reč o procesima samoosvešćivanja čiji su instrumenti misleći i radni um koji omogućavaju realizaciju slike.

          Mogućnost pojedinca da harmonizuje dva aspekta ispoljavanja uma (mislećeg i radnog) iznad 75%, doprinosi preciznom mentalnom vidu, i to tako što radni um prima Vibracije, a misleći um to konstatuje i prenosi kao informacije.

2.2. Treće oko

          Treće oko je izraz koji se često koristi u jogističkoj literaturi i literaturi koja se bavi raznim tehnikama meditacije. Nalazi se nešto iznad linije obrva, u levku šeste čakre [5] , no treće oko i šesta čakra nisu isto. U slučaju nesinhronizovane šeste čakre, ona može da ima crvenu, zatim plavu, a tek onda sivu boju Energije, koje kao prstenovi okružuju belo središte trećeg oka.

        a) prikaz trećeg oka frontalno                       b) prikaz trećeg oka iz profila

Skica br. 1

Treće oko je mlečno belo isijavajuća elipsoidna struktura, smeštena u levkastu strukturu šeste čakre. Posmatrano sa strane, jednom polovinom elipsoida je u čeonom delu glave, a drugom je na čelu.

Treće oko je energetska struktura koju, uz pomoć mozga kao čula uma, stvara Svest. Nije konstantno aktivno, nego postoji kao potencija koja se aktivira na svesnu, a mnogo češće nesvesnu molbu. Mnogi treće oko opisuju kao moždano tkivo. Međutim, ono se ne nalazi u samom mozgu, tako da to i ne može biti, nego jednim delom nastaje uz njegovu pomoć.

Meditiranjem molbom za sazrevanje trećeg oka, aktivnost moždanih talasa je blago snižena i ujednačena u odnosu na uobičajen nivo, što je direktno u funkciji olakšanog sazrevanja uma. Sazrevanjem trećeg oka usklađuju se svesni i podsvesni um, misleći i radni um, i tako omogućava razvoj mentalnog vida.

2.3. Kanal trećeg oka

Kanal trećeg oka je energetska struktura koja se konstituiše u produžetku trećeg oka, počevši od čeone i završavajući na potiljačnoj kosti.

          a) frontalno                                                      b) "dimenzionalno"

Skica br. 2 – Prikaz kanala trećeg oka

  

Kanal trećeg oka je nešto širi od šeste čakre, odnosno ona se nalazi u njemu. Aktivira se na svesnu, a mnogo češće nesvesnu molbu; uglavnom je mlečnobele ili sive, isijavajuće boje. Kanal nije moždana struktura, ali nastaje i uz pomoć mozga.

Meditiranjem molbom za sazrevanje kanala trećeg oka, aktivnost moždanih talasa je blago snižena i ujednačena u odnosu na uobičajen nivo, čime se lakše povezuju neokorteks [6] i limbički deo mozga [7] , a to je bitan preduslov preciznog mentalnog vida.

 1. ORGANSKI ELEMENTI

          Organi i sistemi u čoveku koji bitno utiču na mentalni vid su:

 • -         nervni sistem,
 • -         veliki mozak,
 • -         amigdale i
 • -         epifiza.

3.1. Nervni sistem

          Svest uz pomoć uma, a preko nervnog sistema, deluje na telo, odnosno na psihofizičko stanje kao i obrnuto, nervni sistem deluje na mogućnost razvoja uma i Svesti. Nervni sistem se ne može svesti samo na centralni i periferni, simpatički i parasimpatički. On je mnogo više od toga. Da je to tako, pokazuje Funkcija nervnog sistema, posmatrana na način koji, u nedostatku boljeg izraza nazivamo - energetskim, i koja predstavlja sintetički pokazatelj psihofizičkog zdravlja. U medicini ne postoje pokazatelji funkcije nervnog sistema, stoga ni analize u vezi sa pojedinim grupama bolesti u odnosu na funkciju nervnog sistema. Problem se komplikuje, jer u toku dana postoje stalne oscilacije funkcije nervnog sistema koje bi stoga bilo dobro meriti i trenutno, ali i dnevno, nedeljno, mesečno itd. Tako dobijeni pokazatelji bi ukazivali na trenutno stanje, ili stanje u nekom periodu, ali i mogućnost da se u datom momentu, odnosno dužem periodu, ostvari precizno mentalno viđenje. Naime, funkcija nervnog sistema iznad 98,8% omogućava usmereno i precizno mentalno viđenje koje će opet trajati koliko i ta visoka funkcija, dakle kraći ili u duži vremenski period.

          Merenje funkcije nervnog sistema (ali i drugih parametara) nije jednostavno, i dok se ne savlada, dobro bi bilo da to čini neko drugi. Ako ne postoji takva mogućnost, onda jednostavno treba slediti sistem vežbanja i rezultati će zasigurno doći. U međuvremenu, provere možemo vršiti uobičajenim medicinskim pregledom određenih organa i funkcionisanje fizičkog tela, što će u nekoj meri odslikavati istinsko stanje stvari.

3.2. Veliki mozak

          Veliki mozak ima oblik poluovoida koji je pukotinom podeljen na dva simetrična dela, na levu i desnu hemisferu. One su međusobno povezane moždanim spojnicama (komisurama) bogatim nervnim vlaknima kojih ima tri grupe:

 • -         žuljevito telo, koje se nalazi na dnu međuhemisfernog žljeba (pukotine),
 • -         prednje spojnice, koje povezuju centre leve i desne hemisfere i
 • -         spojnice moždanog svoda, koje se nalaze između žuljevitog tela i krova treće moždane komore, tvoreći oblik slova X.

U vibratorno-energetskom smislu hemisfere su povezane energetskim poljem smeštenim u oblasti velikog mozga, čije nehomogeno i slabo isijavanje  kod većine ljudi ne prelazi granice lobanje. U nauci je dobro poznato da su, kod onih osoba koje zovemo „genijalci” (bez obzira da li se to odnosi na nekog umetnika, naučnika...), hemisfere znatno više povezane nego kod drugih, ali je manje poznato da je njihovo energetsko polje i znatno veće, homogeno i da jače isijava.

Kod osoba koje za trenutak, ili u dužem periodu, uspevaju da mentalno vide dešavaju se sledeći procesi:

- oko glave se konstituiše energetsko polje oblika polulopte, od temena do visine obrva, koje je homogeno, isijava blještećom sivobelom ili belom bojom,


Skica br. 3
– Prikaz energetskog polja prilikom procesa mentalnog vida • -         moždani talasi su blago sniženi i ujednačeni u odnosu na uobičajen nivo,
 • -         celo čelo je hladnije, a naglašeno hladan je predeo trećeg oka.

3.3. Amigdale

          Amigdale [8] su dve međusobno povezane žlezde oblika i veličine

 badema. Nalaze se sa obe strane mozga, naležući na njega u bazi mozga, približno u sredini slepoočnica.


Skica br. 4 – Amigdale

          Amigdale su nervno povezane sa mnogobrojnim moždanim centrima, pre svega neokorteksom, vizuelnim korteksom i talamusom. Obe žlezde sadrže mnogobrojne receptore i učestvuju u stvaranju neurotransmitera kao što su dopamin, serotonin, norepinefrin, epinefrin itd. Nauka je u nekoj meri dokazala vezu između amigdala i emocija, tako što one proizvedu emocionalni odgovor pre nego što kortički (misleći) centri u potpunosti registruju događaj.

          Sa energetskog aspekta amigdale su senzori za Vibracije primljene preko čula (pre svega očiju) koje se potom šalju na „dešifrovanje” uz pomoć latica inteligencije. Zato je važno za razvoj mentalnog vida da se isključe veze između čula i amigdala, te da se Vibracije primaju direktno na amigdale i preko latica inteligencije dalje šalju u centar za vid koji će stvoriti „prepoznatljivu” sliku.

          Međusobnim povezivanjem i osvešćivanjem funkcionisanja amigdala usklađuje se njihovo vibriranje sa Svešću, što pomaže osvešćivanju uma i omogućava mentalni vid.

3.4. Epifiza

          Epifiza (ili pinealna žlezda) se nalazi u sastavu međumozga, liči na šišarku bora, ružičaste je boje, dužine 10 mm i širine 6 mm. Povezana je sa hipotalamusom, amigdalama i drugim delovima mozga, pre svega limbičkim sistemom čiji je uostalom sastavni deo.


Skica br. 5 – Prikaz epifize

          U ovoj žlezdi se odvija hormonalna transformacija brojnih nervnih i senzornih impulsa primljenih preko čula. Najznačajniji hormon koji luči epifiza je melatonin čija je uloga da preko hipotalamusa utiče na prednji režanj hipofize. Nauka nema celovito saznanje o funkciji epifize. Sa energetskog aspekta epifiza je jedan od receptora koji prima Vibracije stigle preko čula i amigdala, i koje se potom preko latica inteligencije svode na informacije koje umom obrađujemo.

          Ova žlezda pojačano funkcioniše u snu, ali su eksperimenti pokazali da se meditativnim putem može relativno lako izazvati njen pojačan rad i u budnom stanju.


4. TAN TIJEN

Od nekoliko kineskih učitelja taj či-ja i či kunga, čuli smo različito izgovaranje naziva tan tijen, koji se na engleskom jeziku najčešće piše Tan T’ien, i još više različitih njihovih prevoda, kao što su: centar cinober boje, energetski centar, centar za konstituisanje energije, centar za akumulaciju i isijavanje energije, polje lana, polje isceljenja itd. Takođe su neprecizne formulacije mesta gde se tri glavna tan tijena nalaze: donji (predeo 3-4 cm ispod pupka...) srednji (predeo grudne kosti, timus...) i gornji (predeo između obrva, sredina čela...).

Za razvoj mentalnog vida najznačajniji je gornji tan tijen koji se, prema našem saznanju, nalazi u centru hipotalamusa i to na istom mestu gde se konstituiše bindu centar.


Skica br. 6
a) gornji tan tijen
b) prikaz energetske strukture kada se meditira na gornji tan tijen

Prilikom upućivanja molbi za sazrevanje gornjeg tan tijena dešavaju se sledeći procesi:

- oko glave se konstituiše energetsko polje oblika polulopte, od 2-3 cm iznad temena do donje ivice očnih duplji; homogeno je, isijava blještećom sivobelom ili belom bojom,

 • -         moždani talasi su blago sniženi i ujednačeni u odnosu na uobičajen nivo,
 • -         celo čelo je hladnije, a naglašeno hladan je predeo trećeg oka.

          Stimulisanjem gornjeg tan tijena na različite načine, prvenstveno praktikovanjem vežbi iz tai či-ja i či kunga, ali i sazrevanjem uz pomoć molbi, podstiče se harmonizacija leve i desne hemisfere velikog mozga, kao i amigdala, optimalizuje se funkcija epifize, što sve skupa deluje blagotvorno na osvešćivanje uma. Sazrevanje gornjeg tan tijena utiče na razvoj mentalnog vida tako što minimalizuje funkcije čula (pre svega očiju), a povećava funkciju latica inteligencije i centra za vid. Posebno je značajno koristiti izraz tan tijen (čak i ako se neprecizno izgovara, bilo u sebi, bilo pri pomisli na njega) jer ima asocijativno-inicijatičku ulogu, i to stoga što su u njemu sadržane informacije koje pokreću osvešćivanje Znanja preko Kolektivne Svesti. Ovo Znanje je rezultat iskustava svih onih koji su razmišljali-meditirali-molili na ovu temu, ili su reči tan tijen upotrebljavali makar i samo sa slutnjom o njihovom suštinskom značenju. Tako će meditacije u kojima se upućuju molbe Bogu, a sadrže i reči tan tijen (ili samo pomisli na te reči), imati veću efikasnost, što je iskustvo meditanata i pokazalo.

5. TEHNIKA VEŽBANJA

          Tehnika vežbanja sastoji se od:

 • -         svakodnevnih meditacija i
 • -         primene mentalnog vida.

  • 5.1.   Svakodnevne meditacije

          Meditacije za razvoj mentalnog vida daće rezultat samo ako se praktikuju zajedno sa svim drugim meditacijama koje smo izložili u našim knjigama.

 • A)    Uopštene meditacije

          Odabrali smo samo one meditacije koje su dovoljne za duhovni razvoj pojedinca i koje stvaraju uslove da se uz primenu konkretnih molbi razvije mentalni vid.

1. Molba: „Molim Boga da mi reprogramira karmu.”

    Vizuelizacija: nije potrebna.

    Vreme: a) svakodnevno – po jednom, 5-10 minuta neprekidno

                 b) svakodnevno – nekoliko puta na dan, po 5-10 minuta neprekidno

                 c) višesatna meditacija koja se praktikuje nekoliko dana, a potom se intenzitet postepeno smanjuje

Napomena: Ovakav vid meditiranja /pod – c)/ ne savetujemo meditantima koji nemaju višegodišnje iskustvo.

 Reprogramiranje karme potrebno je praktikovati "onoliko koliko je to potrebno", a sve dotle dok proces ne postane automatski, što se ne može vremenski odrediti kao – "nekoliko meseci", "ne­koliko godina", ili "čitav život". Za to ne postoje kriterijumi, jer za duhovnost nema merila. Osve­stivši (sopstveno) postojanje, čovek prevazilazi uticaj ometajućih faktora ispoljavanja karme i po­staje posmatrač procesa individualizacije (svoje) Svesti.

          2. Molba: „Molim Boga da mi reprogramira karmičke uzroke vezanosti za lažno ja.”

     Vizuelizacija: nije potrebna.

      Vreme: nekoliko minuta.

 • B)    Konkretne meditacije
 • 1.      Molba: „Molim Boga da mi eliminiše karmičke prepreke za mentalni vid.”

Vizuelizacija: nije potrebna.

Vreme: 2-3 minuta.

 • 2.      Molba: „Molim Boga da mi harmonizuje misleći i radni um.”

Vizuelizacija: mozak.

Vreme: 2-3 minuta.

 • 3.      Molba: „Molim Boga da mi sazri kanal trećeg oka.”

Vizuelizacija: kanal trećeg oka.

Vreme: 2-3 minuta.

 • 4.      Molba: „Molim Boga da mi harmonizuje levu i desnu hemisferu velikog mozga.”

Vizuelizacija: veliki mozak.

Vreme: 2-3 minuta.

 • 5.      Molba: „Molim Boga da mi sazru amigdale.”

Vizuelizacija: amigdale.

Vreme: 1-2 minuta.

 • 6.      Molba: „Molim Boga da mi optimalizuje funkciju epifize.”

Vizuelizacija: epifiza.

Vreme: 1-2 minuta.

 • 7.      Molba: „Molim Boga da mi sazri mentalni vid.”

Vizuelizacija: „kao da smo u mozgu”.

Vreme: 2-3 minuta.

 • 8.      Molba: „Molim Boga da mi sazri gornji tan tijen.”

Vizuelizacija: mozak.

Vreme: 2-3 minuta.

  • 5.2.   Primena mentalnog vida

          Pre pokušaja viđenja organa i Energija treba ukazati na sledeće:

 • -         mentalni vid se vežba svakodnevno oko godinu dana kada slika postaje precizna;
 • -         aktiviranje, a potom i razvoj mentalnog vida je postepen proces, međutim rezultate treba stalno proveravati upoređivanjem sa medicinskim podacima (koliko je to moguće) i saradnjom sa drugim meditantima;
 • -         odsustvo želje za viđenjem je veoma važno, jer se na taj način oslobađa proces osvešćivanja mentalnog vida zarobljen čulima.

 • A)    Mentalno viđenje sopstvenih organa – prvi način
 • -         zauzeti meditativni položaj, zatvoriti oči i opustiti se nekoliko sekundi.
 • -         uputiti molbu: „Molim Boga da mi sazri mentalni vid.”

Vizuelizacija: „kao da smo u mozgu”.

Vreme: oko 1 minut.

 • -         pomisliti kako „svešću” silazimo nekoliko sekundi, počevši od mozga, pa kroz usta i grlo do:
 • ·        srca - doživeti, osetiti kako se Energija konstituiše u srcu, potom pokušati da vidimo srce, zadržati se oko 30 sekundi; zatim usmeriti pažnju ka
 • ·        plućima - doživeti, osetiti kako se Energija konstituiše u plućima, potom pokušati da vidimo pluća, zadržati se oko 30 sekundi; zatim usmeriti pažnju ka
 • ·        jetri - doživeti, osetiti kako se Energija konstituiše u jetri, potom pokušati da vidimo jetru, zadržati se oko 30 sekundi; zatim usmeriti pažnju ka
 • ·        slezini - doživeti, osetiti kako se Energija konstituiše u slezini, potom pokušati da vidimo slezinu, zadržati se oko 30 sekundi; zatim usmeriti pažnju ka
 • ·        bubrezima - doživeti, osetiti kako se Energija konstituiše u bubrezima, potom pokušati da vidimo bubrege, zadržati se oko 30 sekundi;
 • -         polako otvoriti oči.

 • B)    Mentalno viđenje sopstvenih organa – drugi način

-     zauzeti meditativni položaj, zatvoriti oči i opustiti se nekoliko sekundi,

-     uputiti molbu: „Molim Boga da mi sazri gornji tan tijen.”

Vizuelizacija: mozak.

Vreme: oko 1 minut.

 • -         saviti jezik na gore i nazad, tako da prednjim donjim delom jezika dodirujemo gornje nepce, i to bez naprezanja, dok su usta zatvorena,
 • -         pomisliti kako usmeravamo Energiju u toku nekoliko sekundi od usta kroz grlo do:
 • ·        srca - doživeti, osetiti kako se Energija konstituiše u srcu, potom pokušati da vidimo srce, zadržati se oko 30 sekundi; zatim usmeriti pažnju ka
 • ·        plućima - doživeti, osetiti kako se Energija konstituiše u plućima, potom pokušati da vidimo pluća, zadržati se oko 30 sekundi; zatim usmeriti pažnju ka
 • ·        jetri - doživeti, osetiti kako se Energija konstituiše u jetri, potom pokušati da vidimo jetru, zadržati se oko 30 sekundi; zatim usmeriti pažnju ka
 • ·        slezini - doživeti, osetiti kako se Energija konstituiše u slezini, potom pokušati da vidimo slezinu, zadržati se oko 30 sekundi; zatim usmeriti pažnju ka
 • ·        bubrezima - doživeti, osetiti kako se Energija konstituiše u bubrezima, potom pokušati da vidimo bubrege, zadržati se oko 30 sekundi; zatim usmeriti pažnju ka
 • ·        bešici – doživeti, osetiti kako se Energija konstituiše u bešici, potom pokušati da vidimo bešiku, zadržati se oko 30 sekundi; zatim usmeriti pažnju ka
 • ·        trbušnoj duplji – doživeti, osetiti kako se Energija konstituiše u trbušnoj duplji od dole prema gore, do želuca i pokušati da vidimo creva (debelo i tanko); zadržati se oko 60 sekundi; zatim usmeriti pažnju ka
 • ·        želucu - doživeti, osetiti kako se Energija konstituiše u želucu, potom pokušati da ga vidimo, zadržati se oko 30 sekundi; zatim usmeriti Energiju od želuca, kroz jednjak i grlo do
 • ·        usta - doživeti, osetiti kako se Energija konstituiše u ustima, potom pokušati da vidimo usnu duplju (jezik, zube, nepce...), zadržati se oko 30 sekundi;

- ispraviti i opustiti jezik i usmeriti pažnju ka

 • ·        mozgu - doživeti, osetiti kako se Energija konstituiše u mozgu, potom pokušati da vidimo mozak, zadržati se oko 30 sekundi;
 • -         polako otvoriti oči.

 • C)    Mentalno viđenje organa kod drugih osoba

-     zauzeti meditativni položaj, zatvoriti oči i opustiti se nekoliko sekundi,

 • -         uputiti molbu: „Molim Boga da mi sazri mentalni vid.”

Vizuelizacija: „kao da smo u mozgu”.

Vreme: oko 1 minut.

ili:

     „Molim Boga da mi sazri gornji tan tijen.”

Vizuelizacija: mozak.

Vreme: oko 1 minut.

 • -         doživeti kao da smo u mozgu, a zatim iz njega gledati kroz treće oko napolje,
 • -         posle nekoliko sekundi sam po sebi će se pojaviti „otvor” u predelu trećeg oka, kroz koji se vidi bela svetlost (ili bela spirala), a koju ćemo usmeriti ka
 • ·        srcu – i pokušati da vidimo srce, zadržati se oko 30 sekundi; zatim usmeriti pažnju ka
 • ·        plućima – i pokušati da vidimo pluća, zadržati se oko 30 sekundi; zatim usmeriti pažnju ka
 • ·        jetri – i pokušati da vidimo jetru, zadržati se oko 30 sekundi; zatim usmeriti pažnju ka
 • ·        slezini – i pokušati da vidimo slezinu, zadržati se oko 30 sekundi; zatim usmeriti pažnju ka
 • ·        bubrezima – i pokušati da vidimo bubrege, zadržati se oko 30 sekundi;
 • -         polako otvoriti oči.

 • D)    Mentalno viđenje sopstvenih energetskih procesa

-     zauzeti meditativni položaj, zatvoriti oči i opustiti se nekoliko sekundi.

 • -         uputiti molbu: „Molim Boga da mi sazri mentalni vid.”

Vizuelizacija: „kao da smo u mozgu”.

Vreme: oko 1 minut.

ili:

     „Molim Boga da mi sazri gornji tan tijen.”

Vizuelizacija: mozak.

Vreme: oko 1 minut.

 • -         pomisliti da vidimo svoje Svetleće telo i usmeriti pažnju iznad glave; zadržati se oko 1 minut,
 • -         pomisliti da vidimo svoju Dušu i usmeriti pažnju ka središtu fizičkog tela; zadržati se oko 1 minut,
 • -         pomisliti da vidimo svoju auru i usmeriti pažnju ka prostoru oko fizičkog tela; zadržati se oko 1 minut,
 • -         polako otvoriti oči.

E) Mentalno viđenje energetskih procesa kod drugih osoba

-    zauzeti meditativni položaj, zatvoriti oči i opustiti se nekoliko sekundi.

 • -         uputiti molbu: „Molim Boga da mi sazri mentalni vid.”

Vizuelizacija: „kao da smo u mozgu”.

Vreme: oko 1 minut.

ili:

     „Molim Boga da mi sazri gornji tan tijen.”

Vizuelizacija: mozak.

Vreme: oko 1 minut.

 • -         doživeti kao da smo u mozgu, a zatim iz njega gledati kroz treće oko napolje;
 • -         posle nekoliko sekundi sam po sebi će se pojaviti „otvor” u predelu trećeg oka, kroz koji se vidi bela svetlost (ili bela spirala), a koju ćemo usmeriti ka
 • -         Svetlećem telu druge osobe i usmeriti pažnju iznad njene glave; zadržati se oko 1 minut, potom ka
 • -         Duši druge osobe i usmeriti pažnju ka središtu njenog fizičkog tela; zadržati se oko 1 minut, i konačno ka
 • -         auri druge osobe; usmeriti pažnju ka prostoru oko njegovog fizičkog tela; zadržati se oko 1 minut;
 • -         polako otvoriti oči.

5.3. Mentalno viđenje na daljinu

          Nakon nekoliko nedelja viđenja većih unutrašnjih organa, Duše, aure i Svetlećeg tela kod sebe i drugih, može se pokušati viđenje na daljinu:

-    zauzeti meditativni položaj, zatvoriti oči i opustiti se nekoliko sekundi,

 • -         uputiti molbu: „Molim Boga da mi sazri mentalni vid.”

Vizuelizacija: „kao da smo u mozgu”.

Vreme: oko 1 minut.

ili:

     „Molim Boga da mi sazri gornji tan tijen.”

Vizuelizacija: mozak.

Vreme: oko 1 minut.

 • -         polako otvoriti oči i identifikovati osobu koju želimo posmatrati na osnovu slike i ličnih podataka ispred nas; zadržati se oko 1 minut;
 • -         zatvoriti oči (kada se ovaj postupak dobro uvežba, oči mogu ostati otvorene) i pomisliti-poželeti da se toj osobi vide organi: srce, pluća, jetra, slezina, bubrezi, mozak, a potom energetske strukture Duše, aure i Svetlećeg tela; svaki organ posmatrati oko 30 sekundi, a svaku energetsku strukturu po 1 minut;
 • -         polako otvoriti oči.

Napomena: celokupan postupak se može ponavljati više puta kako je napisano, ili sa prekidima - tako da se otvaraju-zatvaraju oči pri posmatranju svakog organa, odnosno svake energetske strukture ponaosob.

5.4. Razvoj mentalnog vida

          U prvih nekoliko meseci vežbanja mentalnog vida najčešće se dešavaju sledeći procesi:

          - viđenje organa je nejasno, često samo bljesne na tren, ili je u vidu kontura organa, ili se pak fizičko telo vidi kao svetla struktura, a posmatrani organ kao tamna struktura itd...,

          - aura se vidi kao nejasno isijavanje oko fizičkog tela,

          - Duša se vidi kao isijavanje unutar fizičkog tela, ili kao ponavljajući bljesak ispred fizičkog tela...,

          - Svetleće telo se vidi kao nejasno ili zrakasto isijavanje iznad glave.

          Gotovo kod svih meditanata se u ovom periodu pojavljuje pitanje - da li je to što vide samo sećanje ranije viđenih slika u atlasima anatomije i projekcija uma, ili je u pitanju „stvarno” viđenje? Kada su u pitanju energetske strukture, takođe nisu sigurni da li je to sećanje na opise i skice iz knjiga i projekcija uma, ili „stvarno” viđenje? U početku su to najčešće procesi u kojima se kombinuju projekcije uma na osnovu sećanja i stvarno viđenje, što je uzrokovano niskim stepenom harmonizovanosti mislećeg i radnog uma. Treba naglasiti da je i sam dolazak do nivoa postojanja dilema veliki korak napred, jer predstavlja podsticaj za navedene procese.

          Posle nekoliko meseci sistematskog rada na sebi i pokušaja da se vide organi i energetske strukture, proces razvoja mentalnog vida će se spontano razvijati tako što će meditant odrediti koliko dugo i detaljno treba posmatrati organe i energetske strukture. U ovom periodu viđenja su znatno preciznija i uočavaju se deformacije pojedinih organa koje možemo medicinskim analizama proveriti i pratiti.

          Kada naše mentalno viđenje dostigne odgovarajuću preciznost tada ga više nije potrebno vežbati. Preostaje primena u proučavanju, kontroli stanja i isceljivanju organa i/ili energetskih struktura...

*          *          *


Zaključak

Mentalni vid je sposobnost Svesti da tako angažuje um (pre svega misleći i radni), da se dobiju informacije o nekom organu i procesima u fizičkom telu, ili u energetskim strukturama, i to u vidu slike-saznanja. Informacije se mogu odnositi na trenutak u kome se obavlja viđenje, ili na određeni period.

          Mentalno viđenje nije merilo niti uslov duhovnog razvoja, ali kao instrument može biti od velike koristi, pre svega u isceljivanju ali i u praćenju energetsko-vibratornih procesa.

Zoran i Milica Gruičić
MMIV/VI
Novi Sad

 [1] Mnogi autori pod mentalnim vidom (često se koristi termin „paranormalno viđenje”) podrazumevaju i mentalno određivanje potrebnih podataka, kao što su: visina, težina, pritisak, ali i stepen funkcionisanja nervnog sistema, razvijenost aure itd, potom „viđenje” prošlosti i budućnosti, te „čitanje” misli, što su sve rezne primene mentalnog vida.

[2] Vidi: „Zrela Svest”, Zoran i Milica Gruičić, yuTOPagencija, Novi Sad, 2002, str. 23-34.

[3] Ovaj odnos svesnog prema podsvesnom umu se odnosi na budno stanje čoveka.

[4] Latice inteligencije su instrument u funkciji Svesti koje se nalaze u središtu mozga, a kao energetska struktura one služe tome da sortiraju i povezuju razne podatke (informacije) i pretvaraju ih u misli.

[5] Postoje i autori koji definišu da se treće oko proteže od predela nešto ispod linije obrva na gore, po čelu, u obliku uspravnog elipsoida.

[6] Neokorteks je deo mozga koji obavlja najsloženije funkcije nervnog sistema kao što su govor i mišljenje i druge mentalne procese, te se često naziva „misleći um”.

[7] Limbički deo mozga je odgovoran za nagone, osećanja i pamćenje.

[8] Naziv potiče od grčke reči za badem - amigdalon, amigdale.